نمایندگان فوتبالدوست!

Shargh - - صفحه اول - عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی

تعــدادی از نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب که به خطخوردن وریا غفوری و ســیدجال حسینی انتقاد داشــتند و از چنــد روز قبل مخالفــت خــود را اعــام کرده بودند، اکنون در نامهای به وزیر ورزش خواهان پاسخ شــدهاند. چند دهه اســت فوتبال در قالب هیجانات مسابقهای بر بام احساسات بسیاری از مردم کشورمان نشسته است؛ احساساتی که گاه در پوشش تابلوهای باشگاهی و در بسیاری از مقاطع مانند شیپوری برای ابراز همبســتگی ملی تبدیل شــده است. چه کسی از ما میتواند با اشــک و اندوه بعضی هموطنان در هنگام یک باخــت غیرمنتظره ملی همدردی نكند یا غریو شــادمانی پس از یک پیروزی ملی در مســابقه فوتبال در خیابانها را نشــنود که بانگ بلند آرزوهای همه جامعه است؛ جامعهای که در اشتیاق سربلندی این مرزوبوم درانتظار نشسته است. مسابقات ورزشی و بهویژه فوتبال فقط نقش یک شیپور برای فراخوان همبســتگی ملی را در پیكار برابر توســعهنیافتگی و فرومانــدن از گردونه جهانی ایفا میکند. اما اگر فقط به صــدا و بحث و جدل درباره نتهای این شــیپور در میدانی که خاکریزهایــش مانند «امنیت غذایی»، «بستر حیات» و... به تصرف غفلت و ناکارآمدی همه ما درآمده است اکتفا کنیم، در حقیقت آدرس اشتباه به راهگمکردگان دادهایم. اما شــگفتی آنجا افزونتر میشــود که ببینیم جمعی از نمایندگان که به بهانه حراست از خاکریزها در خانه مردم سكونت کردهاند، خود را با شیپور ســرگرم کرده و حتی در زیروبمهای صــدای آن نیز دخالــت میکنند. در شــرایط وجود مشكات اساســی مانند بحران آب، فرسایش سالانه دو میلیارد تن خاک، مصرف هیســتریک و پرشــتاب حاملهای انرژی، روند بیابانیشدن کانونهایی مانند استان گلستان، کاهش سطح باغات استراتژیک پسته و خرما در تنش کمآبی حال حاضر و هزاران دغدغه ریزودرشــت ملی دیگر، آیا این پایش و پرسش زیبنده جایگاه نمایندگی است؟ آیا دخالتهای غیرتخصصی در این هنگامه حســاس جز ســلب اعتماد عمومی نتیجهای دربر دارد؟ چگونه به خود اجازه میدهیم بــدون تخصص و بــا وجــود پذیــرش مهارتهای یــک جــراح، بــاز در چگونگــی اجــرای جراحی او دخالت کنیم؟ بدون شــک تلقی اشتباه ایندست از کرسیداران از وظایف حاکمیتی خود و دخالتهای غیرحرفهای در جزئیات فنی بهجای صیقل چرخ امور موجب اغتشاش در تشخیص مسئولیتها و فرافكنی در پاسخگوییها میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.