جواب دشمنان در منطقه داده خواهد شد

Shargh - - سياست -

علیاکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل، در نشست «تجربه ماندگار» که با هدف بازخوانی و تبیین مواضع رهبری درباره برجام در مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقاب اسامی برگزار شد، گفت: بهکارگیری موتورهای نیرومند هســتهای و تولید ایزوتوپهای پایدار باید تســریع شود. همچنیــن او بر پیگیری ســاخت الیاف کربن و پژوهش دربــاره ‪IR 6‬و IR8 و راهانــدازی ‪UF 6‬تأکید کــرد. ولایتی گفت: «چیــن در اوج تحریمها با ما همــکاری کرد و 52 میلیارد دلار حجم مبادلات ما با چین بود. رهبر معظم انقاب سالها قبل نگاه به شرق را فرمودند و در دیدار با رئیسجمهور چین گفتنــد که طالب روابط راهبردی با چین هســتیم. چینیها طالب کارکردن در پارس جنوبی و آزادگان هســتند. نباید تحت تأثیر فضاســازی افرادی که غربگرا هســتند و پاریس را از مسکو بیشتر دوست دارند، قرار بگیریم». به گزارش «ایســنا» ولایتی گفت: «باید قدرت موشکی و منطقهای را به کوری چشــم آمریکا حفظ کنیم. تقویت هســتهای در حوزههایی که محدودیت ندارد، انجام شود، ادامه مذاکرات براساس شرایطی که مقام معظم رهبری فرمودند، ادامه یابــد و اروپاییها باید تضمین دهند که نفت ما را میخرند و مشکات بانکی رفع میشود». او با اشاره به اینکه آمریکاییها و غربیها هدفشــان از برجام این بود که ایران مقتدر نباشــد، گفت: «جان کری همه کار از فرســتادن هدیه تا تبریک عید نوروز انجام میداد تا دستآخر درباره ســوریه صحبت کند. درواقع برجام یک دکمه بود که کتوشــلوار و اصل قضیه منطقه میشد تا ما در منطقه نباشیم. ما امروز در سوریه پیروز شدیم، در لبنان و عراق پیروز شــدیم و در یمن هم در حال پیروزی هســتیم. جبهه مقاومت نفــس آمریکا و اســرائیل را میبرد. برای همیــن بیابانگردهایی که شــعور اداره کشورشــان را ندارنــد و واقعا بیتالمال مســلمین را هدر میدهند )حکام عربستان( امید بسته بودند در لبنان کاری کنند، برای همین نخســتوزیر لبنان را گروگان گرفتند». عضو هیئــت عالی نظارت بر برجام تصریح کرد : «ایران الهامبخش منطقه اســت. آنها در عراق ناراحت هستند که بار دیگر ســه بخش کُرد، سنی و شیعه ائتاف کردند؛ حتی سفیر آمریکا چند ماه قبل از تجزیه و رفراندوم میانجیگری کرد و به سیاسیون عراق گفته بود که شما گمرکات را داخل خاک ایران یا ترکیه بزنید و نفتی که از کرکوک میآید، درآمدش به خزانه عراق ریخته شــود؛ اما یک سرباز عراقی در خاک اقلیم نباشــد ». ولایتی گفت : «ما از این برجــام با تدابیر رهبر معظم انقاب سرافراز بیرون میآییم و این موج را با قدرت از سر میگذرانیم ». او تأکید کرد: جواب دشمنان ایران در منطقه داده خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.