سیدحسن خمیني: وقتي یک نفر اجیر ملت ميشود باید کار کند

Shargh - - سياست -

سیدحســن خمیني در تجدید میثــاق مدیران شــهرداري و اعضاي شوراي شــهر با آرمانهاي امــام خمیني )ره( گفت: آقاي افشــاني هر جایي بودند منشــأ خیر و برکــت بودهاند و انشــاءالله شــهرداري تهــران هم در ســالهاي پیــشرو از برکات وجود ایشــان بهرهمند شــود. یــادگار امام افزود: آقاي مهندس هاشمي هم ما را یاد آیتالله هاشــمي مياندازد که دِین بزرگــي گردن انقاب دارند و همه ما به نوعي مدیون ایشــان هســتیم. او تأکید کــرد: اگر از وضعیت جامعه و محیط کار مطلع نباشــید، ممکن است بیشــتر تاش کنید و کمتر نتیجــه بگیرید. پس باید تاش کنیم جامعه را بهتر بشناســیم؛ شناخت جامعه راههاي زیادي دارد و بیشترین آن این است که پاي صحبت خود جامعه بنشــینید. یادگار امام افــزود: دومین بعد این اســت که راهحلها را بشناسیم و تاش کنیم بدانیم درمان چیســت. گاهي فــردي ميتواند به شــما مشــورت دهد که جلوي صدها ساعت کار و صــرف بودجههــاي کان را بگیرد؛ این کار علم و دانش اســت. سیدحســن خمیني سومین بعد را کارکردن دانســت و تأکید کــرد: نفس کارکردن باید تبدیل به یک ارزش شــود. واقعیت این است که هرچه بیشتر کار کنید بیشــتر نتیجه ميگیرید. کسي از کنارهنشستن به جایي نرسیده و وقتي یک نفر اجیر ملت ميشــود، بایــد کار کند. وي اظهار کرد: چهارمین بعد امانت است. مسئولیتي که در اختیار ما قرار گرفته چندروزي بیشتر نیست. از این فرصت اســتفاده کنید و براي کســاني که شما را انتخاب کردهاند، کار کنیــد. یادگار امام تأکید کرد: چقدر ما مدیون کساني هستیم که رفتند تا آرامش در جامعه باشد و مدتي مسئولیت دست شما قرار بگیرد؟ بنابراین این را به عنوان یک امانت بدانید و در حفظ آن کوشا باشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.