قانون مجازات اسلامي دائمي شد

Shargh - - سياست -

ايســنا: نمایندگان مجلس به دائميشدن قانون مجازات اســامي رأي دادند. نماینــدگان با 128 رأي موافق، 8۴ رأي مخالــف و 12 رأي ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر به کلیات آن رأي دادند. همچنین در ادامــه جزئیات این طرح به رأي مجلس گذاشــته شــد که نمایندگان با آن موافقــت کردند. با تصویب این طرح، قانون مجازات اســامي مصوب ســال ۹2 با اصاحات و الحاقات بعدي از تاریخ انقضاي مدت اجراي آزمایشي آن دائمي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.