حافظههای پرشده

Shargh - - اقتصاد -

چرخ آن چرخ است آن مهتاب نیست جوی آن جوی است، آب آن آب نیست )مولانا( در نهادهای رســمی کشــور بعضــا تصمیمهایی گرفته میشــود که با انــدک تمرکز متوجه میشــویم تصمیمسازان از تحولات عالم واقع بیخبرند، جسمها به قرن 21 منتقل شــده و حواسهــا در نیمه دوم قرن بیستم مانده اســت. تلگرام مسئله نیست، یک وسیله است برای اطلاعرسانی مانند ایمیل و... که روزمره با آن ســروکار داریم. چرا از تلگرام دغدغه ملی میسازیم؟! به نظــر درک درســتی از حرکت ماده به مجاز نشــده اســت. حقیقت این است که باید رسیورها عوض شوند که قابلیت بهروزشــدن را داشــته باشند. مردم مصائب و مســائل فراوانی دارند که با این حافظههای پرشــده مشکلاتشان حل نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.