نمایندگان فوتبالدوست!

Shargh - - اقتصاد -

مادامی که در زمین توســعه پایــدار و ازجمله امنیت غذایی کشــور، گلهای زیادی از تیم خودی میخوریم و تا زمانی که در مقایســاتی مانند دو ســوی مرز بر بام گردنه حیــران در حراســت از جنــگل و اراضی ملی عقــب افتادهایم و... حتی اگر در جام جهانی به دروازه اســپانیا هم گلهای پرشمار بزنیم، فقط شیپور پیکار را بــه صدا درآوردهایم؛ پیکاری که در آن و بیســازوبرگ بــه آوردگاهی خواهیم رفت که شــیپورش حتی توان فراخوانی برای ادامه پیکار را نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.