دلایل گرانی گوشت از زبان حجتی

Shargh - - اقتصاد -

وزیر جهاد کشاورزی دلایل گرانی گوشت قرمز را تشــریح کرد و گفت: اعتــراض کامیونداران در مبادی بندری تأثیراتی داشــته، امــا این اقدام در بازار میوه و ســبزی چندان مؤثر نبوده اســت. به گزارش ایسنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: اکنون ســهمیه ســطح تولید به مناطق داده شده اســت، اما به دلیل مســائل اقلیمی و زودتر گرم و سرد شــدن برخی مناطق کشــور، ممکن است همزمــان محصــول گوجهفرنگــی از دو اســتان جیرفــت - کهنــوج و بندرعباس وارد بازار شــود کــه موجب افــت قیمت میشــود. وزیــر جهاد کشــاورزی خاطرنشــان کرد: دولت برای حمایت از تولیدکننــدگان، خریــد تضمینــی گوجهفرنگی و ســیبزمینی را در دســتور کار دارد و تاکنــون هشــت هزار تن ســیبزمینی طرح اســتمرار در خارج از فصل تولید خریداری شده است. حجتی در ادامــه درباره افزایش قیمت گوشــت قرمز در بــازار نیز اظهار کــرد: کنترل قیمتهــا در حیطه وظایف سازمان بازرســی و تعزیرات کشوری قرار دارد اما در بحث تأمین بازار، تقاضا برای گوشــت قرمز دام ســبک بر عرضه پیشی گرفته است. وی اظهار کرد: عمده تولید گوشــت دامی در کشور از طریق تولیدکنندگانی همچون چوپانان عشــایر و روســتاییان رمهگردان صورت میگیرد که به دلیل کمبود ظرفیت مراتع و مشــکلاتی کــه در تأمین علوفــه دارند، این امر مشــکلاتی را بــرای تولید و تأمین دام ســبک ایجاد کرده اســت. وزیر جهاد کشــاورزی با تأکید بر اینکه برای واردات گوشــت منجمد هیچ مشــکلی نداریم، تصریح کرد: آنچه امکانپذیــر بــوده، تجار در حد کشــش بازارهای آســیای میانه آن را تأمیــن و وارد میکنند. برای واردات از مناطق دوردست به دلیل طولانیبودن مســیر، محصول باید صرفا با هواپیما حمل شود کــه با توجه به تمهیداتی کــه در این زمینه انجام شده، الان این اتفاق میافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.