تورم تولیدکننده به ‪/11 3‬درصد رسید

Shargh - - اقتصاد -

شــاخص بهای تولیدکننده در ایــران در 12 ماه منتهی به اردیبهشــت ماه 1۳۹۷ نسبت به 12 ماه منتهی به اردیبهشــت مــاه 1۳۹۶ بهمیــزان 11.۳ درصــد افزایش یافته اســت. به گــزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، شــاخص بهای تولیدکننده در ایران براســاس سال پایه ‪=1۳۹0 100‬در اردیبهشت ماه 1۳۹۷ به عدد 2۷1.2 رســید که نســبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش داشــته اســت. بر اساس این گزارش، این شــاخص در اردیبهشت ماه 1۳۹۷ نســبت به ماه مشابه سال قبل معادل 1۴.8 درصد افزایش نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.