تعرفه خودروهای هیبریدی دوباره افزایش یافت

Shargh - - اقتصاد -

در حالــی که پس از افزایش 11برابری تعرفه خودروهــای هیبریــدی، دولــت تصمیم گرفت تعرفه این خودروها را کمی کاهش دهد، اکنون واردکننــدگان در گمــرکات بــا افزایــش مجدد 10درصــدی تعرفه مواجه شــدهاند. به گزارش مهر، داستان تعرفه واردات خودروهای هیبریدی گویا تمامی ندارد. یک بار تعرفه 11 برابر میشود و بار دیگر دولت عقب مینشیند و اندکی تعرفه را کاهــش میدهد. اما اکنون دوباره بر اســاس بخشنامــهای که بهتازگی بــه گمرکات اجرائی ابــلاغ شــده اســت، واردکننــدگان خودروهای هیبریدی همچــون خودروهای بنزینی، علاوه بر تعرفه ابلاغی در کتــاب تعرفههای گمرک، باید 10 درصد ارزش گمرکی را هم بر اســاس قانون بودجه ســال ۹۷ بــه دولت پرداخــت کنند. به این ترتیــب، خودروهای هیبریدی که متناســب بــا حجم موتور خود باید بــا تعرفه 2۵درصدی وارد کشــور میشــدند، حالا باید عمــلا تعرفه ۳۵درصدی بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.