حقوق بازنشستگان هم ۲۰ درصد افزایش مییابد

Shargh - - اقتصاد -

ســخنگوی اقتصــادی مجلــس از افزایــش ۲۰درصــدی حقوق بازنشســتگان بر اســاس قانون برنامه ششــم توســعه خبر داد. به گزارش تســنیم، کاظم دلخوش در گفتوگو با رادیو اقتصاد با اشــاره به تکلیف دولت برای اجرائیکردن این قانون در پنج ســال آینده افزود: این قانون به منظور همسانسازی حقوق کارمندان و بازنشســتگان تصویب شده است که نظارت بر اجرای آن برعهده سازمان دیوان عدالت اداری، دیوان محاســبات کشور و مابقی سازمانهای مســئول است. وی با اشــاره به تعیین سههزارو 4۰۰ میلیــارد تومان بودجه و تعیین محل تأمین این اعتبار در مجلس برای افزایش حقوق بازنشســتگان گفت: با تصویب ایــن قانون دیگر نباید حقــوق کمتر از دو میلیون تومان وجود داشته باشد، ضمن همسانسازی حقوقها کــه البته اجرای آن برعهده دولت اســت. ســخنگوی اقتصادی مجلس با اشاره به هزینههای بالای بازنشســتگان ادامه داد: اگر قانون تصویبشده به دســت دولت بــه درســتی انجام شــود، حقوق بازنشســتگان از افزایش ۲۰درصدی مشخصشــده بــرای کارکنان دولتی بیشــتر خواهد شــد. دلخوش گفت: بــا اعمال ایــن افزایش حقوق که از امســال باید اجرائی شــود مابهالتفاوت فروردین و خرداد باید به بازنشستگان پرداخت شــود. وی افزود: درصورت اجرائینشدن این قانون نمایندگان این گروه میتوانند از سازمانهای ناظر پیگیر مطالبات خود باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.