مقتدراییصدزرندریسفريدغيرر 2 منتظرهب جهكبويهت رف هت

Shargh - - جهان -

مقتــدی صــدر روزهای شــلوغ و پرکاری را ســپری میکند؛ مســئله تشــکیل دولت آتی عراق به نظر پای او را به کشورهای منطقه نیز باز کرده است. به نظر میرسد او برای مشــخصکردن مســیر سیاســی عراق، فقط به رایزنی با بازیگران داخلی بسنده نکرده است. شیخ صباح الاحمدالصباح روز سهشنبه میزبان مقتدی صدر بود که بعد از پیروزی در انتخابــات پارلمانی عراق، به چهرهای بیشازپیش بانفوذ در سپهر سیاسی این کشور بدل شده اســت. هرچند صدر در ســفری غیرمترقبــه عازم کویت شــده، اما طبق اعلام دفتر او، این ســفر بنا بر درخواست رسمی مقامات کویتی صورت گرفته است. خالد جارالله، معاون وزیر خارجه کویت، نیز روز گذشــته با اعلام اینکه سفر صدر به دعوت شیخ صباح صورت گرفته است، این موضــوع را تأیید کرد. معاون وزیــر خارجه کویت هدف از این ســفر را تقویت روابط دو کشور و همچنین بررسی اوضاع عراق بعد از انتخابات پارلمانی این کشــور عنوان کرد. بر اســاس بیانیــه دفتر صدر، او در این دیدار شــیخ صباح را در جریان دیدگاه خود برای تشکیل دولت جدید در عراق قرار داده است. صدر در این دیدار، وعده تشکیل دولتی میهنپرستانه را داده که حقوق تمام اقلیتها در آن تضمین شود. هرچند صدر نمیتواند بهتنهایی دولت تشکیل دهد، اما پیروزی او در این انتخابات باعث میشود بتواند نقشی تعیینکننده در انتخاب نخستوزیر عراق ایفا کند. به گزارش «شرقالاوسط» و به نقل از یک مقام آگاه، این دیدار با هدف برطرفکــردن اختلافات میان عراق و کشورهای حاشیه خلیجفارس صورت میگیرد که بعد از حمله عراق به کویت در ســال 1990، بر روابط دو کشور سایه انداخته بود. در سال 1990، صدامحسین کویت را به ســرقت نفت عراق متهم کرد و همین مسئله را بهانهای برای حمله به این کشــور قرار داد. این در حالی است که طبق اعلام برخی منابــع عراقی، تصمیم برای حمله به کویــت از چند ماه قبل از آن گرفته شــده بود. در دو روز با درهمشکستهشــدن مقاومت نیروهای مسلح کویت، این کشور بهعنوان نوزدهمین استان به عراق الحاق شد. بااینحال، طولی نکشید که این کشور به دست نیروهای ائتلاف آزاد شــد. هرچند این مسئله همواره بر روابط دو کشور ســایه انداخته است، اما از زمان سقوط رژیم بعث در عراق، روابط دو کشــور رو به بهبود گذاشــته اســت. حیدرالعبادی نیز در ســال 2017 در ســفری به کویت، از عزم خود برای توســعه روابــط با این کشــور خبر داده بود. مقتدی صدر سال گذشــته نیز در سفری تاریخی به عربستان، با محمد بنســلمان، ولیعهد این کشور، دیدار کرده بود. این دیدار در شــرایطی صورت گرفت که صدر در 11 سال قبل از آن، هیچگاه به عربستان سفر نکرده بود. او در آگوست نیز در راستای تقویت مناسبات با کشورهای عربی، به امارات متحده عربی ســفر کرد. با این پیشــینه، به نظر میرســد ســفر صدر به کویت نیز حاوی این پیام برای کشورهای عرب خلیجفارس است که عراق خواهان بازیابی و تقویت وجهه عربی خود اســت. در ســالهای اخیر، تســلط شیعیان بر سیاســت عراق باعث شده بود این کشــور از نگاه کشــورهای عرب حاشیه خلیجفارس، حکم کشــوری را پیدا کند که در منطقه بیشــتر در زمین ایران بــازی میکند. به نظر میرســد در میان روحانیون شــیعه عراقی، صدر میکوشــد با نزدیکی به کشورهای عربــی منطقه، موازنــهای میان ایران و اعــراب در عراق ایجاد کند. او روز سهشنبه با تأکید بر نقشنداشتن ایران یا ایالات متحده در تشکیل دولت جدید، ابراز امیدواری کرد دغدغههای ایران درباره منافعش، با امور عراق مداخله پیدا نکند. همچنین، به نظر میرســد آمریکا نیز سیاست نزدیکــی بغداد- ریاض را دنبال میکند؛ زیرا از یک ســو، دامنــه تحرک ایران را در منطقه مهار میکند و از ســوی دیگر، میتواند بار هزینه بازســازی عراق را از دوش خود برداشــته و به عربســتان محول کند. بدون تردید، ایجاد محــور ســعودی-عراقی میتواند از اســاس منطقه را دستخوش تحول کند. خود عربستان سعودی نیز همواره از قدرتگیری احزاب سیاسی شیعه در عراق بیمناک بوده اســت. در این میان، به نظر میرسد سقوط داعش و نیاز مبرم عراق به بازسازی که هزینههای سنگینی را به دولت این کشور تحمیل میکند، بهانه کافی را به دو طرف برای کنارگذاشتن اختلافات داده است. از آن جایی که عربستان همواره در میان کشــورهای خلیجفــارس نقش رهبری را داشته است، چراغ ســبز ریاض به بغداد، پالسی را به دیگر کشــورهای عرب حاشیه خلیجفارس برای نزدیکی به عراق ارســال میکند. از دیگر سو، در شرایطی که پنج کشــور عربی به رهبری عربستان وارد تقابلی اقتصادی و دیپلماتیک با قطر شدهاند، عراق میتواند حکم جایگزینی برای قطر را داشــته باشــد. البته برخی مواضع صدر در ماههای گذشــته نیز به نظر همسو با خواستها و منافع کشــورهای عربی است. برای نمونه، صدر سال گذشته از بشار اسد، رئیسجمهوري ســوریه، خواست در راستای جلوگیری از خونریزیهای بیشــتر، با گرفتن یک تصمیم تاریخی و قهرمانانــه، از قدرت کنار بــرود. علاوه بر این، صدر بعد از پایان کار داعش در عراق، خواســتار انحلال حشدالشعبی شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.