پمپئو میزبان نشستی درباره مذهب

Shargh - - جهان -

مایک پمپئــو، وزیر خارجه آمریــکا، اعلام کرد کــه میزبــان نشســتی بینالمللی دربــاره آزادی مذهب است و این مســئلهای در مرکز دستور کار حقوقبشری آمریکاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.