احتمال مذاکره مستقیم ژاپن با کرهشمالی

Shargh - - جهان -

رســانههای محلی ژاپن اعلام کردند این کشور در حــال برنامهریــزی بــرای برگــزاری مذاکرات مســتقیم بلندپایه با کرهشــمالی است و احتمالا این نشســت در آگوست ســال جاری میان وزیران خارجه دو کشور برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.