کابل دوباره در وحشت

Shargh - - جهان -

شاید افغانستان تنها کشوری در جهان است که نامش با حملات روزانه تروریســتی، انتحاری و مرگ هرروزه شهروندانش عجین شده، اما هربار که موعد برگزاری انتخابات در این کشــور فرا میرسد، تعداد حملات انتحاری نیز افزایش مییابد. روز گذشــته نیز شــهروندان ســاکن کابل شاهد حمله انتحــاری دیگری بودند. آنطور که وزارت کشــور افغانســتان اعلام کرده، مهاجمان انتحاری به ساختمان جدید این وزارت حمله کردند اما این حمله با کشتهشــدن هشت مهاجم پایان یافت. به گفته شاهدان عینی، مهاجمان که لباس نظامی بر تن داشــتند، در اولین بازرســی پلیس در ورودی وزارت کشــور، حمله انتحاری انجام دادهاند و تلاش کردند که به محوطه وزارت داخله برسند. اما به گفته نجیب دانش، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، مهاجمــان با مقاومت نیروهای امنیتی، بهخصوص واحد قرارگاه وزارتخانه افغانستان مواجه و بعد از یک ساعت درگیری تمام مهاجمان کشته شدند و اجســاد آنان در محل باقی مانده. او ادامــه داد در انفجار انتحاری که در ورودی این ســاختمان رخ داد، دو افســر پلیس و چهار سرباز دیگر زخمی شــدند که وضعیت همه آنان خوب است. این انفجار در حالی روی داد که با نزدیکشــدن زمان انتخابات، شــرایط امنیتی به دستور مقامات این کشور بهشــدت افزایش داشته اســت و تقریبا تمامی خودروها از سوی پلیس از تــرس حملات گروه تروریســتی طالبان و داعش بازرســی میشــوند. این بازرسیها در مناطقی که ساختمانهای دولتی هستند، بیشتر از حد معمول است، اما با تمامی این شــرایط هم طالبان و هم گروه تروریستی داعش در کابل دســت به حملات خونین میزنند. گروه طالبان که بهشــدت خواهان تأثیرگذاری بر انتخابات افغانستان است، هفته گذشته به اهالی کابل هشدار داد تا به مراکز اطلاعاتی و ارتشــی نزدیک نشوند. در بیانیه طالبان آمده بود کــه این گروه قصد دارد به حملات بهاری خود بیفزاید. پس از این هشــدار بود که کشــورهای غربــی خواهان گفتوگــو با طالبان شــدند. وزیر دفاع بریتانیا گفت برای برگزاری انتخابات امن در افغانســتان، دولت بریتانیا باید گفتوگوهای صلح با طالبان را به طور مســتقیم شروع کند. او تأیید کرد که این کار برای مردمی که بهای آن را متحمل میشــوند، امری دردناک است، اما او درعینحال هشدار داد برخی کشورها در افغانستان مداخله میکنند و رسیدن به صلح در این کشور هر روز غیرممکنتر از گذشته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.