منبج؛ کانون اختلاف آمریکا و ترکیه در سوریه

Shargh - - جهان -

درحاليکه وزیر خارجه ترکیه ميگوید تا زمان تشــکیل مدیریت محلی، اداره شهر منبج سوریه برعهــده نیروهای نظامی ترکیــه و آمریکا خواهد بود، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هنوز با ترکیه درباره شهر منبج در شمال ســوریه توافق نکرده است.

هدر ناوئرت، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا سهشــنبه در کنفرانســی خبــری گفت: مــا هنوز هیچگونه توافقي با دولت ترکیه نداشتهایم و قبلا اعلام کرده بودیم کــه ایالات متحده و گروه کاری ترکیه جمعه در آنکارا دیدار کردند. او افزود: ما به گفتوگوهای جاری در قبال سوریه و سایر مسائل که جزء دغدغههای مشترک است، ادامه خواهیم داد و دو طرف بعدا مؤلفههای یک نقشه راه برای همکاری بیشــتر از جمله درباره منبج را تشــریح خواهند کرد.

ناوئــرت همچنیــن گفــت مایک پمپئــو، وزیر خارجه آمریکا و مولود چاووشاوغلو چهارم ژوئن در واشنگتن دیدار میکنند.

امــا مولود چاووشاوغلو، وزیــر خارجه ترکیه گفــت کــه نیروهای ترکیــه و آمریــکا به صورت مشترک اداره شهر منبج سوریه را برعهده خواهند گرفت؛ براساس این ادعا این اداره مشترک تا زمان تشکیل اداره محلی ادامه پیدا خواهد کرد.

حمایت ارتش آمریکا از گروه یگانهای مدافع خلــق کــرد «یپگ» در منبــج که ترکیــه آن را شــاخهای از پکک میداند، روابط میان آنکارا و واشنگتن را تیره کرده و موجب شده نگرانیهایی درباره وقوع درگیری میان این دو متحد عضو ناتو ایجاد شود چراکه حدود دو هزار نیروی آمریکایی در این شهر وجود دارد.

پیشتر رسانهها گزارش داده بودند که ترکیه و آمریکا در آنکارا توافق کردهاند تا نقشه راهی برای همکاری مشترک در شــهر منبج در شمال سوریه تدوین کنند. براساس اطلاعاتی که از توافق منتشر شده، احتمالا نیروهای وابسته به یگانهای مدافع خلق کــرد که ترکیــه آنها را گروهی تروریســتی میداند از منبج خارج خواهند شد و به شرق رود فرات خواهند رفت و کنترل شــهر منبج به دست ســاکنان عرب آن واگــذار خواهد شــد و ترکیه و آمریکا به صورت مشــترک طرح امنیتی این شهر را اداره میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.