آتشبس ميان حماس و اسرائيل

Shargh - - جهان -

بعد از حملات شــبانه بیامان، صبح چهارشنبه )دیروز( گروه فلســطینی حماس از توافق آتشبس با اســرائیل خبر داد. این آتشبس کــه همچنان با اماواگرهایی همراه است، یک روز پس از آن حاصل شــد که نوار غزه و مناطق جنوبی اســرائیل شــاهد شــدیدترین حملات از جنگ ســال 201۴ به این سو بودند. آنطــور که خبرنگار الجزیــره از غزه گزارش داده، توافق بــا میانجیگری مقامــات امنیتی مصر حاصل شــده و در پی افزایش درگیریها در منطقه، نمایندگانی از ســوی دولت مصــر برای خاتمهدادن به این حمــلات با مقامات حماس و اســرائیل وارد گفتوگو شــدند. به گزارش الجزیــره، این آتشبس پس از آن حاصل شــد که اسرائیل به مصریها پیام داد اگر گروههای فلســطینی حملات خود را متوقف نکنند اســرائیل شــدیدتر پاســخ میدهد و رهبران گروههای فلســطینی را هدف قــرار میدهد. خلیل الحیه، عضو ارشــد دفتر سیاســی حماس، هم روز چهارشــنبه به خبرنگاران گفت کــه با میانجیگری نمایندگان مصری، توافق با اســرائیل به دست آمده اســت. بااینحال حساب توییتری منتسب به حماس اعــلام کرد که آتشبــس این گروه تــا زمانی ادامه دارد که «اشــغالگران» هم به ایــن آتشبس پایبند باشــند. ایــن در حالی اســت که نفتالــی بنت، وزیر آموزشوپــرورش اســرائیل، در گفتوگویی رادیویی اعــلام کرده که خبر توافق بــا حماس صحت ندارد و هنــوز توافقی صــورت نگرفته اســت. بااینحال بر اســاس گزارشها، از ســاعت 10 صبــح به وقت محلی تــا لحظه تنظیم این گزارش، آتشبس برقرار بوده است. درگیریها و حملات دو طرف تا ساعات بامدادی روز چهارشــنبه نیز ادامه داشــته اســت. نیروی هوایی اسرائیل شــبانه بارها مواضع حماس را بمباران کرده و از ســوی دیگر، حملات موشــکی حمــاس به مناطق جنوبی اســرائیل نیز تا ســاعات اولیه روز چهارشنبه ادامه داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.