آب در انحصار چين

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد: مســئولان وزارت نیرو اعتبــار مورد نیاز براي پروژههاي نیمهتمام وزارت نیرو را 12 میلیارد دلار اعام ميکنند؛ درحاليکه اعتبار سالانه تخصیصیافته به این بخــش، حدود صد میلیون دلار اســت؛ ضمن آنكه سالانه با کلنگزني طرحهاي جدید...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.