بهحق احزسنر در دووحانليتافطامرتي هونرمقنداعن : هستید

Shargh - - سياست -

پايگاه اطلاعرســاني رياســتجمهوري: حجتالاسام والمســلمین دکتر حســن روحاني شــامگاه چهارشنبه در دیــدار صمیمي بــا اهالي فرهنگ و هنر با اشــاره به اینکه اصحاب فرهنگ و هنر نیــز گلههاي بحقي دارند و کمبودهــا را همه بــا هم باید حل کنیــم، اظهار کرد: بزرگتریــن درس رمضان، صبر و صلح و ایســتادگي در برابر مشکات است.

دکتر روحانــي با ابراز خشــنودي از حضور در جمع فرهیختگان و اهالي فرهنــگ و اصحاب هنر که با زبان قلم و هنر با مردم ســخن ميگویند، گفــت: خداوند در ماه مبارک رمضان انسان را مفتخر به دعوت به کارگاه و باشگاهي ميکند که بتواند خود را ساخته و براي 11 ماه دیگر سال آماده کند.

رئیسجمهور با بیان اینکه بزرگترین درس ماه مبارک رمضان و بهویژه امشــب یعني شــب میاد امام حسن مجتبــي )ع( براي ما درس صبر و صلح اســت، افزود: همه ماه مبارک رمضان درس ایستادگي، صبر، حوصله و توانمندشدن و دستوپنجه نرمکردن با مشکات است.

دکتــر روحاني اظهــار کرد: همه امامــان و پیامبران ما در طول تاریخ تحت فشــار بــوده، مورد نقد، اعتراض و حتــي آزار و اذیت قرار گرفتند؛ اما کمتــر امامي را در طول تاریخ ســراغ داریم که از سوي نزدیکترین یاران و اصحابش تندترین نقدها و اعتراضها را شــنیده باشــد. امام حســن مجتبي )ع( وقتي که با دشمنان جنگید، به او خــرده گرفتند که چرا ميجنگــد و آن زمان که صلح کــرد، نیز مــورد تندترین اعتراضها قــرار گرفت که چرا صلح کــردهاي؛ اما امام حســن مجتبــي )ع( نیز مانند ماه میادش، صبر و اســتقامت را پیشــه کرد تا ما نیز از او بیاموزیم. رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه همه مــا مردم ایران، یک ملت هســتیم و در یک ســرزمین زندگي کرده و به ایران عزیز عشــق ميورزیم، تصریــح کرد: همانطور که همه ملتها در طول حیات خود با مشــکات و ســختيهایي روبهرو هستند، ملت ایران نیز مشــکات و ســختيهایي پیشروي خود دارد و دو راه بــراي مواجهه با این مشــکات در مقابل خود ميبینــد. دکتر روحاني ادامه داد: یک راه این اســت که تسلیم مشکات شویم و راه دیگر آن است که ایستادگي و مقاومت کــرده و آنچه را که مطلوب جامعه اســت، بســازیم. این بســتگي به انتخــاب ما دارد کــه در برابر مشکات پیچیده اقتصادي ایستاده و با برنامهریزي براي حل آنها تاش کنیم یا تسلیم شویم.

رئیسجمهــور گفــت: همــه قدرتهــاي مــادي محدود هســتند، به جز یک قدرت که بســیار توانمند و شکستناپذیر است. هرکس در هر مقام و منصبي قدرت و توانمنديهاي مشــخص، معین و محدودي دارد؛ اما آن قدرتــي که ميتوانــد ادعاي پیــروزي نهایي و کامل کند، یک ملت متحد و منســجم است که هرگز شکست نخواهد خورد. دکتر روحانــي افزود: چه رئیسجمهور یک کشور و چه ارتش توانمند یک کشور ممکن است در شرایطي شکست بخورند؛ اما اگر ملتي متحد و منسجم باشــد و بر ایستادگي و مقاومت تکیه کند، هرگز شکست نخواهــد خورد؛ ممکن اســت این ملت در مســیر خود هزینــه و بهاي زیادي نیز بپــردازد؛ اما یک ملت متحد و منســجم، یقینا پیروز خواهد بود. رئیسجمهور با اشاره به مقاومــت ملت عراق در برابر تروریســم، اظهار کرد: اگر ملت عراق در برابر داعش وحشــي که به هیچ چیز جز خرافه، خشونت، خونریزي و آدمکشي باور نداشت، نميایستاد، امروز داعشيها بر عراق مسلط بوده و نهتنها مراکز عبادي و معنوي بلکه همه داشــتههاي این ملت بــزرگ را نابود ميکردند. دکتر روحاني اضافه کرد: امروز ملت عراق در نتیجه این ایســتادگي، پیروز بزرگ منطقه بوده و انتخاباتي شکوهمند را برگزار کردند که نتیجه آن گواه استقال و ایستادگي این ملت است که نشان دادند تحت تأثیر قدرتهاي بزرگ نیز قرار نميگیرند.

رئیسجمهور در ادامه با بیان اینکه همه قبول داریم که با مشکات متعددي مواجه هستیم، تصریح کرد: هم اصحــاب فرهنگ و هنر و هم همه میهمانان دیگري که در زیر این سقف میهمان آنها بودیم، به فهرست بلندي از مشکات اشاره کردند؛ اما سؤال اینجاست که چه کسي باید این مشــکات را حل کند. آیا رئیسجمهور یا دولت بهتنهایي ميتوانند این مشــکات را حــل کنند یا اینکه همه باید دست به دست هم دهیم تا بر مشکات غلبه کنیم. دکتر روحاني با بیــان اینکه اگر باور کنیم که همه باید با هم مشکات را حل کنیم، پیروزي قطعي از آن ما خواهد بود؛ چنانکه وقتي تصمیم گرفتیم در تولید گندم خودکفا باشیم، توانســتیم و امسال سومین سالي است که نهتنها نیاز کشــور به گندم در داخل تولید ميشــود؛ بلکه قادریم بخشي از گندم تولیدي در کشور را نیز صادر کنیم. رئیسجمهور با طرح این ســؤال کــه امروز کدام نیاز ماســت که حل و رفع آن نیاز به حضور و همکاري اهل فرهنگ دارد، خاطرنشان کرد: امروز در کشور نیاز به سرمایه اجتماعي قويتر، اعتماد بیشتر به یکدیگر و امید بیشتر به آینده این کشــور و ملت بزرگ فردا داریم و این هدف و نیاز محقق نميشود؛ مگر اینکه بزرگترین قدرت کشــور، یعني قدرت فرهنگي با همــه توان پا به صحنه بگذارد. دکتر روحاني با اشاره به اینکه امروز در شرایطي هســتیم که ميبینیم برخــي اَبَرقدرتها و کشــورهاي منطقه در برابر ما سخن ناروا ميگویند، گفت: اگر تا دیروز در دعواي ما اکثریت کشــورها حــق را به ما نميدادند، امروز اکثریت کشورهاي دنیا به جز چند کشور، معترفاند و ميگویند که حق با ایران است و این افتخاري است که در تاریخ براي ما ماندگار خواهد شد. ما ملتي هستیم که بــه پیمان خود احترام ميگذاریــم و در مقابل دولت ما دولتي قرار دارد که پیمان و امضاي خود را زیر پا گذاشته است. رئیسجمهور ادامه داد: چگونه ميتوان این دو را با هم مقایسه کرد. ملت ایران به عهد خود وفادار بوده، پاي حقوقي که به دست آورده است، ایستاده و در برابر فشــارهاي ناجوانمردانه، ظالمانه، ناصحیح و برخاف مقررات بینالمللي تســلیم نخواهد شــد. دکتر روحاني اظهار کرد: اگر بناســت تســلیم نشــویم، باید یک ملت منســجم، متحد و شــجاع را به دنیا نشان دهیم و صبر، مقاومت، انسجام، هماهنگي و همصدایي را پیشه کنیم.

رئیسجمهور با طرح این ســؤال که در این شرایط چه کســاني ميتوانند همصدایي را در جامعه بیشــتر کنند، تصریح کرد: این کار بیش از هر کس از عهده شما بــر ميآید که با مردم با هنــر و فرهنگ، قلم، تحلیل و کتاب ســخن ميگویید. دکتر روحاني با بیان اینکه شما اهالي فرهنگ و هنر نیز بهحق از دولت متوقع هســتید و حق نیز با شماست، خاطرنشان کرد: کسي نميتواند منکر شــود که با وجــود همه تاشهایي کــه وزراي فرهنــگ ما در دولتهاي یازدهم و دوازدهم داشــتند، همچنان کمبودها و مشــکات وجــود دارند، اما امروز در شــرایطي قرار داریم که همانطــور که من و دولت من باید سخن شما را بشنویم، شما نیز باید نیاز جامعه را بیش از گذشــته لمس کرده و براي تحقق آن تاش کنید. رئیسجمهور با بیــان اینکه ملت ایران قطعاً در برابر مشکات آینده پیروز خواهد بود، اظهار کرد: دولت در دو ســال گذشــته بیش از 50 هزار بنــگاه اقتصادي کوچک و بزرگ را یاري کرده و در مســیر تولید قرار داده اســت. دکتر روحاني افزود: کشاورزان ما در چهار سال گذشــته تولید گندم را از سالانه چهار میلیون تن به 12 میلیون تن رســاندهاند و دولت نیز در طول این سالها قیمت خرید تضمیني گنــدم را به طور مثال از کیلویي ۴00 تومان به کیلویي هزارو 300 تومان رســانده است و حتــي با وجود پذیرش افزایــش 60 تا 70 درصدي یا حتي صددرصدي تورم در چهار ســال، نميتوانیم باور کنیم کشــاورز ما که تولید محصولش ســهبرابر شده و قیمت فروش محصولش نیز ســهبرابر شده، همچنان مثل گذشــته تحت فشار باشــد. رئیسجمهور تصریح کرد: قبول دارم که فشار در زندگي مردم همچنان وجود دارد، اما این فشــار کاسته شده و مثل گذشته نیست. در هر حال ملت ایران با کار، تاش، وحدت و انســجام به نقطه مطلوب خواهد رسید و ماه مبارک رمضان بهترین فرصت براي آن اســت که ببینیــم چگونه ميتوانیم با مقاومت، ایســتادگي و ترویج دوستي بر مشکات غلبه کرده و به هدفمان برسیم.

فاطمــه معتمدآریــا، از بازیگــران ســینما، تئاتر و تلویزیــون نیز با بیــان اینکه مــا هنرمنــدان حدود و حریم کار خود را بهتر از هرکســي ميشناســیم، گفت: مــا هنرمندان مســتقل و توانمندي هســتیم که براي فعالیت، نیاز به حمایت نداریم، اما انتظار مانعتراشــي هم نداریم، رســالت ما ترویج دوســتي، وحدت، صلح و همدلــي اســت؛ فقط خواهان آن هســتیم که به ما اعتماد شود تا بتوانیم کارمان را انجام دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.