جهانگیری: سرنوشت ایران، نظام و دولت در مقطع کنونی به یکدیگر گره خورده است

Shargh - - سياست -

ايســنا:

معــاون اول رئیسجمهــوری سهشنبهشــب در همایش اســتانداران سراســر کشــور، با بیــان اینکه دولــت آمریــکا در مقطــع کنونی همه تــاش خود را برای ناامنکــردن اقتصاد ایران بهکار بســته و به تعبیر مقام معظم رهبری، وزارت خزانــهداری آمریکا به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل شــده اســت، عنوان کرد: «ما در مقابله با تحریمها، کولهبــاری از تجربه در اختیار داریم و همانطــور که از ابتــدای انقاب تاکنون توانســتهایم از تحریمهای اعمالشــده علیه کشــورمان عبور کنیم، اینبار نیــز میتوانیم با تکیه بر انســجام و وحدت ملی و بهرهگیــری از ظرفیتهــای مهــم مدیریتی کشــور از مشکات عبور کنیم». اســحاق جهانگیری با بیان اینکه بزرگترین سرمایه جمهوری اسامی ایران پس از انقاب اســامی، سرمایه اجتماعی اســت، گفت: «تا زمانی که این ســرمایه و حمایت مردمی از کشــور، نظام و دولت پابرجا باشــد، میتوانیم از همه مســائل عبور کنیم. اگر اعتماد مردم به مســئولان و کارآمدی نظام از بین برود، اوضاع متفاوت خواهد شد؛ البته به فضل الهی همواره از این ســرمایه اجتماعی حفاظت شده است و در آینده نیــز از آن صیانت خواهد شــد». او ضمــن تحلیل رفتار دولتمــردان آمریکا و شــرایط منطقه افــزود: «در برهه کنونی ائتافی شوم میان ســعودیها و صهیونیستها برای حمایت از سیاســتهای آمریکا برای آســیبزدن به منافع جمهوری اســامی ایران شــکل گرفته است. آنهــا عاوهبر هدفقراردادن اقتصاد کشــور در ســطح منطقهای نیز میخواهند به همپیمانان کشــور و عقبه اســتراتژیک و عمق راهبردی ایران آسیب بزنند و ما باید بهخوبی متوجه این شرایط باشیم». جهانگیری با اشاره به اینکه سرنوشت ایران، نظام و دولت در مقطع کنونی به یکدیگر گره خورده اســت، عملکرد و مواضع برخی افراد را درراستای خواست دشمنان توصیف کرد و گفت: «برخی به اشــتباه تصور میکنند میتــوان به دولت در برهه کنونی آســیب رســاند، اما نظام آسیب نميبیند یا برخی فکر میکنند میتوان نظام را دچار مشــکل کرد، اما به ایــران ضربه وارد نميآید؛ امــا باید همه متوجه باشیم که آمریکاییها و همپیمانانش ایران مقتدر و قوی را در منطقه حســاس خاورمیانه نمیتوانند تحمل کنند و هدف نخستشــان ضربهزدن به ایران است». معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه تاش آنها درراســتای سیاه نشــاندادن آینده و ناامیدکردن مردم نسبتبه افق پیشرو اســت، عنوان کرد: «افق و آینده ایران را خود ما خواهیم ســاخت و من مطمئنم ملت ایران با آن سابقه بزرگ تمدنــی و تاریخی، تهدیدها را بــه فرصت تبدیل خواهند کرد .»

ظرفیت دیپلماسی از فرصتهای بزرگ کشور است

او با اشــاره به حــوادث اخیر و اعمــال تحریمهای مجدد آمریکا علیه کشورمان گفت : «یکی از فرصتهای بزرگ کشور ظرفیت دیپلماســی ماست. دیپلماتهای مــا در مذاکرات با شــش قدرت برتر دنیــا توافقی را به سرانجام رســاندند که رئیسجمهور آمریکا مجبور شد برای خارجشدن از آن، مقررات بینالمللی را یکجانبه برهــم بزنــد. امروز براســاس همین تاشهــا، آمریکا بههمــراه تعداد محدودی از دولتهــای منطقه که با برجام مخالف بودند، در ســطح جهانی منزوی شــده و حتــی اتحادیه اروپا، چین و روســیه در دفاع از برجام ایســتادهاند». جهانگیری ادامه داد: «آقــای ترامپ در سال گذشته بهدنبال این بود که فضای اقتصادی کشور را ناامن کند و ریســک فعالیت را در ایران افزایش دهد تا شــرکتهای خارجی از ترس تحریمهــای آمریکا در ایــران ســرمایهگذاری نکنند. البتــه خیلیها هم تصور میکردند که تصمیم ترامپ تاطم و اختال شــدیدی در اقتصاد و بازار ارز کشــور به وجــود خواهد آورد، اما با تصمیمات مدبرانه توانســتیم این سیاستها را کماثر کنیم». معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به اینکه ما اطاع داشتیم که آمریکا میخواهد با تمرکز روی مسائل ارزی، فشاری جدی به اقتصاد ایران وارد کند، گفت: «در فروردین تصمیمات بهموقع و درستی درباره منابع ارزی و ملی اتخاذ کردیم و خوشــبختانه پس از اعام آمریکا در خروج از برجام توانستیم موضوع را بهطور مطلوبی مدیریت کنیم که کمترین تاطمی در بازار اتفاق نیفتاد.»

جهانگیری با اشاره به اینکه برخی تاطمها در نتیجه شــرایط و سیاستهای جدیدی که کشــور با آن روبهرو اســت، در اقتصاد کشور قابل پیشبینی بود، عنوان کرد: «امروز بــرای ما قابلقبول نیســت که هیــچ کالایی به بهانه قیمــت ارز افزایش یابد، چراکه هــر واردکنندهای کــه بخواهد کالایی به کشــور بیــاورد، میتواند با ثبت ســفارش ارز به قیمت چهار هــزارو 200 تومان دریافت کنــد. بهطوریکه دغدغه اکنون ما این اســت که میزان واردات در دوماهــه ابتدای ســال جاری کمی بیشــتر از میزان واردات در ســال گذشته شده است». او همکاری بخش خصوصی در کمک به پیشبرد سیاستهای ارزی را قابلتقدیر دانســت و درعینحــال با بیان اینکه دولت کامــا به اوضاع بــازار و میزان کالاهای ذخیرهشــده در انبارها آگاه اســت، افزود : «دولــت قصد ندارد طوری در بازار مداخله کند که مطلوب بخش خصوصی نیســت، اما به مــردم این اطمینان را میدهیم که ســتاد تنظیم بــازار با دقت کافی وظایف خــود را انجام خواهد داد و اگر مواردی وجود داشــته باشد که دغدغه جدی ایجاد کند، حتمــا تصمیماتی مقتضی اتخــاذ خواهیم کرد.» جهانگیری دســتور مقام معظم رهبری بــرای برگزاری جلسات میان سران قوا بهمنظور بررسی مسائل اقتصادی و کمک به دولت دراینباره را یادآور شد و گفت: «پس از این رهنمود جلسهای با این محور که دولت مسئول اداره کشور است، برگزار شــد و رؤسای قوای مقننه و قضائیه و مســئولان عالیرتبه این دو قوه و حاضران در نشست اعام آمادگی کردند که به دولت دراینباره کمک کنند.»

طوری عمل کنیم که اعتماد عمومی دچار فرســایش نشود

معاون اول رئیسجمهوری بار دیگر مواضع ماههای اخیــر خود مبنی بر ضــرورت شــکلگیری گفتوگوی ملــی میان بخشهــای مختلــف جامعــه را تکرار و عنوان کرد: «اســتانداران باید در منطقه و استان خود با حساسیت جلوی اختافاتی را که در شرایط کنونی هیچ موضوعیتی ندارند، بگیرند؛ زیرا خط دشمن عمدهکردن اختافات و ایجاد تفرقه میان اقوام و استانها با یکدیگر است». جهانگیری خطاب به اســتانداران افزود: «نباید وقت شما صرف مســائل حاشیهای شود ما باید مردانه برای حل مشــکات اقتصادی کشــور اقدام کنیم و در سالی که به نام حمایت از کالای تولید داخل نامگذاری شده است، چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم». او با تأکید بر اینکه با برنامهریزی و تدبیر میتوان تهدیدات شــکلگرفته علیه جمهوری اسامی ایران را به فرصت تبدیل کرد، گفت: «استانداران در مقطع حساس کنونی نقش مهمی در رصد و پیشبینی موضوعات چالشــی و بحــرانزا و حل مشــکات پیشروی کشــور دارند.» جهانگیری بــا بیان اینکــه باید از همه قــدرت و توان مدیریتی کشــور برای حل مســائل بهره بگیریم، افزود: «اگر مدیران با قدرت در صحنه حضور داشــته باشــند و در همه ســطوح محکــم پای کار بایســتند، از جنگ اقتصادی پیشرو سربلند بیرون خواهیم آمد. انسجام و وحدت در داخل کشــور و حفاظت از سرمایه اجتماعی اولویت امروز کشور است و همه ما مسئولان و نخبگان بایــد طوری عمل کنیم که اعتمــاد عمومی مردم دچار فرسایش نشود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.