ر وايرت د والغاسخایتيهناوغاز هلوماساتیمرارراخرونج غروال هتاري نفتي كدرگ تو مفيگوکبان «شردق »

Shargh - - اقتصاد - ادامه در صفحه 5

شــكوفه حبيــبزاده: چند روز پــس از آنکــه ترامپ از برجــام خارج شــد، توتال به ایــران اعــلام کرد که شــاید دیگر نتواند در ایــران بماند. بااینحال در مذاکراتي که بین وزارت نفــت و این غول نفتي شــکل گرفت، قرار شد توتال دو ماه براي گرفتن معافیت از آمریکا براي حضور در ایران تلاش کرده و سپس نتیجه را به ایران اعلام کند. حالا بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران در حاشیه جلســه هیئت دولت این هفته اعلام کرد که ۵0 روز دیگر از این مهلت باقي اســت. به گفته زنگنــه «توتال فرایند خروجــش را از ایران به ما اعلام کــرده اســت. ۶0 روز وقت دارد که 10 روز آن گذشــته است. اگر در این مدت بتواند از آمریکا مجوز بگیرد که احتمالش زیاد نیســت، در ایران میماند اما اگر مجوز تهیه نشود، جایگزینش معرفی میشود که یک شرکت چینی است». بااینحال، ایران در تلاش است تا راههایي براي دورزدن این تحریمهــاي جدید در نظر بگیرد. بر همین اساس زنگنه در ارتباط با اقدامات صورتگرفته در جهت فروش نفت خام گفــت: «حتما اقداماتی را که میخواهیم انجام بدهیــم نمیگویم چون ترامپ میفهمــد و علیهاش کار میکند؛ اما حتما ما کارهایی در این راســتا انجام داده و تلاشهایــی کردهایم که تا جایی که ممکن اســت این مشکل را برطرف کنیم». او ادامه داد: «مســئله توافق اروپاییها برای ما از لحاظ بیمه و کشتیرانی، دریافت پول و مشتریانی که نفت ما را بخرند، مهم است. البته کمتر از یکسوم نفت ما به اروپا میرود ولی بههرحال کار با اروپاییها مهم است، چراکه بقیه از آنها الهام میگیرند». بااینحال، کماکان از گوشــه و کنار خبرهایي مبنيبر خروج شــرکتها از ایران به گوش ميرسد. هند همین دیروز اعلام کرد که دو بانک بزرگ این کشــور بــرای پایاندادن به تراکنش صادرکنندگان این کشــور با ایران تا ششم ماه آگوست (1۵ مــرداد( ضربالاجل تعیین کردهانــد. به گزارش رویترز، فدراسیون سازمان صادرکنندگان هند اعلام کرد ایدوسایند و یوسیاو، دو بانکی که صادرات به ایران را تسهیل میکنند، تا ششم آگوست برای خاتمهدادن به قراردادهای خود ضربالاجل تعیین کردند. همچنین شرکت لوكاویل روسیه که دومین شرکت بزرگ حوزه انرژي این کشور محسوب ميشود نیز اعلام کرد ایران را ترك خواهد کرد. براساس گزارشها، یک مقام مسئول شــرکت لوکاویــل روســیه گفــت: به دلیــل تحریمهای آمریــکا علیــه ایــران فعلا روی پروژههــای نفتــی ایران کار نمیکنیــم و قرار نیســت پروژههــای جدیــدی هــم بگیریم. به گزارش رویترز، این مقام رسمی شرکت اویل، در کنفرانســی دربــاره عملکرد سهماهه نخســت این شــرکت اعلام کرد: با توجه به آخرین توسعهها و پیشــرفتها من فکر میکنم بسیار زود است که بگویم نقشه ما چیست و چه خواهد بود اما درحالحاضر اساسا ما اقدامی نمیکنیم.

شركتهاي روسي هم ریسك نميكنند

دالغا خاتیناوغلو، کارشــناس حوزه انــرژي ایران از نشــریه تخصصــی ‪natural gas world‬ جمهــوري آذربایجــان در گفتوگو با «شــرق» تحلیل ميکند که چرا این شــرکت نفتي روســي با وجودي که تصور بر همکاري روسها با ایــران در این دوران جدید تحریم بود، ایران را ترك ميکند. خاتیناوغلو معتقد اســت: تحریمهاي آمریکا که دوباره علیه ایران اعمال ميشود، مســئله را براي همه پیچیده کرده و فقط شرکتهاي غربي مانند توتال نیســتند که ریسك سرمایهگذاري در ایران را نپذیرند. شرکت لوكاویل یك شرکت خصوصي است و پروژههاي بسیار عظیمي خارج از روسیه دارد. این شرکت در گزارش ســهماهه خود که اخیرا منتشر کرد به میزان بالاي پروژههاي شــرکت اشــاره ميکند. ایــن پروژهها بســیار پیچیده اســت، بهنحويکه گازي کــه لوكاویل تولید ميکند، به روســیه نميرود بلکه به چین مــيرود. به گفته او، این شــرکت در ایران در میــدان منصوري و آبتیمــور در حال مذاکــره بود و تفاهمنامههایي هــم امضا کرد. ایــن میادین، میادین عظیمي هســتند که رويهمرفته بیــش از ۳0 میلیارد بشکه نفت دارند. هر کدام از این میادین اکنون فعالیت خود را با تولید ۶0 هزار بشــکه در روز ادامه ميدهند و بنا بــود لوكاویل ضریب بازیافــت را در این میادین افزایش دهد. خاتیناوغلو با بیان اینکه این پروژها بسیار عظیم هستند، ادامه ميدهد: اگر پروژه کوچکي مانند حفاري چندمیلیوندلاري بود، امکان حضور براي این شرکت وجود داشــت، اما این پروژهها چندین میلیارد دلار ارزش دارند و کمتر شــرکتي در شــرایط تحریمها ریسك ميکند که در ایران حضور داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.