مطالــب ارســالی

Shargh - - پژواک -

از طــرف خواننــدگان، هــر پنجشــنبه، در صفحــه مخاطبــان شــرق منتشــر میشــود. « » مطالــب مخاطبــان بــرای اینکه قابلیت چــاپ را در این صفحه داشــته باشــد، بایــد همراه نام،مشــخصات، شــماره تمــاس نویســنده و تــا آنجــا کــه ممکن اســت به صــورت خلاصــه بــا درج عنــوان بــه آدرس [email protected] ارسال شود. بدیهی است انتخاب متنهای قابل انتشار، برعهده گروه سیاسی و مدیریت روزنامه خواهد بود؛ اما اسامی همراهان و مخاطبانی که مطالب خود را برای شرق ارسال کردهاند و موفق نشدهایم « » مطالبشان را منتشر کنیم، در همین صفحه ذکر خواهد شد. روزنامه در ویرایش و تلخیص مطالب آزاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.