به رأي خود احترام ميگذارم

Shargh - - پژواک -

محمود دولتآبادی: برخي از هنرمندان اعلام کردهانــد کــه در میهماني افطــار رئیسجمهور شرکت نخواهند کرد. من عملکرد هیچ شخصیتي را تعییــن نميکنم و معمولا هــم در هیچ گروه و دستهاي نبوده و نیستم. من به حسن روحاني رأي دادهام و به همین رأي که دادم، احترام ميگذارم. بنابرایــن من دعوت ایشــان را براي افطار پاســخ خواهــم داد. دیگــران هم هــر کاري ميخواهند انجــام دهند به خودشــان مربوط اســت چراکه معتقدم هر شــخصیتي یك دید مختص به خود دارد. به نظر من حسن روحاني تا آنجا که توانسته براي پیشبرد اهداف و برنامههایش کوشش کرده است. شــاید در رســیدن به برخي از این هدفها موفق نشده باشد که البته موفق هم نبوده، اما من ضمن آنکه با بستانکاريهاي خودم از این سیستم باقي ميمانــم درعینحال به رأي خود نیز احترام ميگــذارم و در این میهماني حضور خواهم یافت و امیدوارم که شرایط بهتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.