دولت یا چراغ زرد چشمکزن؟!

Shargh - - پژواک -

حسین شــریعتمداری: امروز و درحالیکه برای هیچکس تردیدی باقــی نمانده که دولت محترم در جریان مذاکرات هستهای به بیراهه رفته و درپی آب راهی سراب شده است، کمترین انتظار آن است که از مســیر طیشده بازگردد و خطای گذشته را با خطای دیگری درهم نیامیزد! و بهعنــوان اولین گام، بازهم -به خطا- حل مشــکلات را به برجــام گره نزند. آیا این خواســته را میتوان انتظاری بیجا تلقی کرد؟! و آیــا هنوز هم میتوان به طعنــه و ملامت خطاب به منتقــدان گفت: «کاســبان تحریــم! ناراحتید که تحریمها رفــت؟ تحریمها دیگر برنمیگردد. شــما میخواهید مذاکره کنید؟ شــما زبان مذاکره با دنیا را بلد نیستید»! و البته منتقدان نمیپرسند شما که بلد بودید چه کردید؟!

... این واقعیت قابل درک اســت که برای دولت بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود بعد از پنج سال پیاپی کــه همه مقدرات کشــور را به مذاکرات هســتهای و محصــول نهفقــط بیخاصیت بلکه خســارتبار و فاجعهآفریــن آن یعنــی برجام گــره زده بود، به بینتیجه بودن راهی که طی کرده اســت اذعان کند و امکانــات و ظرفیتهای فراوانــی را که در این راه بیحاصل هزینه کرده اســت، دودشده و بههوارفته بداند! ولی جلوی ضرر از هر نقطهای که گرفته شود، سودمند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.