گله و شکايتها را کنار بگذاريم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: «در کجای دنیا سراغ دارید که یک کشور ۸۰میلیونی، روزانه ۸۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داشته باشــد؟». این را حســن روحانــی در مراســم افتتاحیه فــاز دوم پالایشــگاه ســتاره خلیج فارس گفته اســت؛ پالایشگاهی که قرار است روزانه 36 میلیون...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.