دستگاه اعتمادساز

Shargh - - صفحه اول - حبيبالله معظمی

سخنان چهارشــنبه گذشــته رئیسجمهوری محترم در جمــع مدیران ارشــد دولت جدیترین حرکــتِ! دولــت در بیــش از 5۰ روزی اســت که دونالــد ترامــپ، رئیسجمهوری ایــالات متحده، شیپور جنگ را به صدا درآورده و مایک پمپئو، وزیر خارجه فعلی و رئیس ســابق ســازمان سیای این کشــور، مارش آن را نواخته اســت. در این مدت، تقریبــا هیچ واکنشــي، درخور التهابــی که بعد از نواختن این شــیپور و مارش جامعه ما را خواسته یا ناخواســته فراگرفت، بروز نیافت نه اینکه اصلا نبود بلکــه درخور ایــن التهابی که بــا کاغذ دلار تنظیم شده اســت، نبود. مردم سؤال میکردند که پس دولت و دیگر مســئولان کجایند؟ شاید هدف تجمعات صنفی چند روز گذشــته برای رســاندن صدای این التهاب و مردم نیازمند بود تا مســئولان این صدا را بشــنوند. آقای رئیسجمهور! شرایط، شرایط خاصی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.