انتقاد اتحاياهد مازلدولتت اهزماياشعملتيدزااب:ل و توسعه

Shargh - - سياست -

شرق: پنجشــنبهاي که گذشــت يــك گردهمايي با عنــوان هماش ملي احــزاب ايران برگزار شــد که سخنان فعالان حزبي شــرکتکننده در آن متأثر از شــرايط اين روزهاي کشــور بود. علي شکوريراد، دبيــرکل حزب اتحاد ملت؛ جــواد اطاعت، نماينده مجلس ششم؛ اسماعيل جبارزاده، معاون سياسي وزارت کشور؛ حسين کمالي، دبيرکل حزب اسلامي کار؛ عليرضا محجوب، نماينده تهران در مجلس و محمدجواد حقشناس، عضو شوراي شهر تهران از جمله سخنرانان اين مراسم بودند.

نقدهاي صريحي که علي شــکوريراد، دبيرکل حــزب اتحاد ملــت، درباره اين شــرايط و حســن روحانــي مطرح کرد، از يکســو مهم بود و از ديگر ســو پيشــنهادي که ارائه داد و با بيــان اينکه بعيد ميدانيــم الان و در بحــران فعلي کاري از دســت شــخص آقــاي روحانــي بربيايــد، اعلام کــرد که رئيسجمهوري با مقام معظم رهبري بنشــينند و راهحلي پيشروي مردم قرار دهند. شــکوريراد در سخناني که گلايه و طعنه را با هــم آميخته بود، از اينکه احــزاب در فراينــد قــدرت کشور نقشي ندارند، صحبت کرد و آن را به شرايط امروز پيوند داد و گفــت: «در اين بحــران، من به عنــوان يک دبيرکل، فکر ميکنم محلي از اِعــراب نــدارم؛ فقط بايد دعا کنيم از اين بحران عبور کنيم و فشار کمتري به مردم وارد شود .»

شــکوريراد درعينحال کنايههايــي را هم به حزب اعتدال و توسعه که خود را حــزب پيروز در انتخابــات 9۶ ميداند، مطرح کرد: «من در ســال 9۲ يکــي از فعالان سياســي حامي روحانــي بودم. تا زماني که مــا از روحاني حمايت کرديم، اقرار ميکنم خبر نداشتيم که او عضو حزب اعتدال و توسعه اســت. حزب اعتدال و توسعه را هم نميشــناختم. پس از اينکه روحاني به عنوان رئيسجمهور انتخاب شــد، ديديم کــه يک حزبي هم به او وصل اســت. اين حزب خــودش را پيروز انتخابــات هــم تلقي کــرد و انتخابــات را به نفع خودش مصادره کرد. حزب اعتدال و توســعه نبود که رئيسجمهور را معرفي کرد و جامعه به او رأي داده باشد، بلکه فرايندهاي خارج از حزبي منجر به انتخاب روحاني شد .»

اعتدال و توسعه و انتخابات رياست جمهوري

حضور پررنگ اعتدال و توسعه بعد از انتخابات رياســت جمهــوري 9۶ و نقشآفرينــي مهرههاي کليدي اين حزب در اطراف حســن روحاني، آنقدر مشــهود اســت که حالا صداي دبيــرکل حزبي را درآورده کــه در جريان انتخابــات در قالب ائتلاف اصلاحطلبــان يکــي از احــزاب مهــم در فراينــد پيروزي حســن روحاني به شــمار ميرفت. فارغ از اينکه ســخنان شــکوريراد تا چه ميزان ميتواند، به مفهوم شــانهخاليکردن از بار مسئوليت دعوت و تشــويق مردم براي رأيدادن به روحاني باشــد، امــا گلايههايش را ميتــوان محدودکــردن دايره افرادي که به روحاني مشورت ميدهند يا در جاي تصميمسازي قرار گرفتهاند، هم قلمداد کرد.

اعتدال و توســعه در جريان انتخابات دوازدهم رياســتجمهوري اگرچه در قالب ائتلاف با جريان اصلاحطلــب فعاليــت کرد، امــا در کنــار ائتلاف ســتادهاي مستقل خود را هم راهاندازي کرد و بعد از پيــروزي، خــود را در جايگاه حــزب پيروز تصور ميکرد. اين در حالي اســت که جريان اصلاحطلب هــم در انتخابات دور اول و هــم در انتخابات دور دوم، مــوج اصلــي حمايــت از روحانــي را به راه انداخت و حزب بيســروصداي اعتدال و توســعه که فعاليت چشمگيري در عرصه سياسي نداشت، بهســبب نزديکي روحاني به چهرههاي اصلياش، خود را صاحب نتيجه بهدستآمده ميپنداشت.

کنشهاي اعتدال و توسعه

بعد از فرايند انتخابات بود که اعتدال و توســعه هم ســعي کرد تا فعاليتهاي تشــکيلاتي خود را جديتــر دنبال کنــد و بعد از ســالها که کنگرهاي برگــزار نکــرده بــود، به تشــکيل يــک گردهمايي اقــدام کــرد و بعــد از آن هم گهگاه خبري از نشســتهاي شاخههاي شهرستان اين حزب به گوش ميرسد.

حزب در اســفند ســال 78 و با نظــر تأييد مرحوم آيتالله هاشمي تشکيل شد. در نهايت در آســتانه برگزاري انتخابات مجلس ششم- اسفند ۱٣78- اعتدال و توسعه رسما تشکيل و محمدباقر نوبخت به عنوان دبيــرکل آن انتخاب شــد. در ميان اعضاي هيئت مؤسس و بعدا شوراي مرکزي نام حسن روحاني به چشم نميخورد. حزب در انتخابات رياست جمهوري هشتم در قالب بيانيهاي از ســيدمحمد خاتمــي حمايت ميکند و در ســال 8٤ از ابتدا از نامزدي هاشمي رفسنجاني حمايت کرد و نوبخت ســخنگوي ســتاد انتخاباتي او شــد. با وجود شکست هاشمي از احمدينژاد در ســال 8٤ به گواه سايت اين حزب، جلسات شوراي مرکزي در اين ســالها به طور مســتمر برگزار شده است. حزب در سال 88 از ميرحسين موسوي اعلام حمايت کــرد». فعاليتهاي حزب از ســال 88 به محاق رفت. حزب که به نظر ميرســد کار خود را فارغ از فعاليتهاي اصلاحطلبان ادامه داده است، در انتخابات مجالس هفتم و هشــتم هم فهرستی جداگانــه ارائه داد؛ امــا در انتخابات مجلس نهم همزمــان با شــرکتنکردن اصلاحطلبــان از ارائه فهرســت خودداري کرد. اعتدال و توسعه از سال 9۱ مجددا فعال شد و سخنگوي اين حزب از همان سال از نامزدي حسن روحاني در انتخابات سال 9۲ سخن گفت. حضور حسن روحاني که در انتخابات جدي شــد، اعضاي اين حزب هم مســئوليتهاي کليدي در ســتادهاي روحانــي را بر عهده گرفتند و بعد هــم در کابينه او جاي گرفتنــد؛ از نوبخت به عنوان ســخنگو تا واعظي به عنوان وزير ارتباطات، بانــک در نهاد رياســت جمهوري و اکبــر ترکان در نقش مشاور اقتصادي.

چهرههاي ماندگار

ايــن چهرهها، همانهايي هســتند که روزبهروز حضورشــان براي حسن روحاني مهمتر شد تا آنکه در جريان انتخابات رياستجمهوري 9۶ نقشهاي کليدي ستادها و دولت را بر عهده گرفتند. محمود واعظــي به عنــوان رئيس دفتر رياســتجمهوري انتخاب شــد و علي جنتي هم بعد از مدتي به نهاد رفت تا مســئوليت کارهاي اداري حسن روحاني در دفتــر را به عهده بگيرد. به اين ترتيب واعظي عملا نقشآفريني در فضاي سياســي را بر عهده گرفت. محمدباقر نوبخت، ســخنگوي دولت شد و رئيس ســازمان برنامه و بودجه. با اين حال، نقش واعظي همــواره پررنگتر بوده اســت. از نحــوه تعامل با مجلس در زمان چينش کابينه گرفته تا گلايهمندي نمايندههــا از اينکه دفتر رئيسجمهــوري به آنها وقت ملاقات نميدهد.

واعظي در اين بازه زماني همهجا حضور داشته و دارد. حتــي در تصويري کــه از روحاني در جريان بازديدش از تلهکابين توچال منتشر شده و نقدهاي زيــادي را هم متوجــه روحاني کــرد. بهتازگي هم واعظــي روانه قم شــده تا با مراجع دربــاره اوضاع فعلي کشور صحبت کند. با اين حال، پيکي سوي اصلاحطلباني که حامي روحانــي در انتخابات 9۶ بودند، فرســتاده نشــده تــا از آنها به عنــوان حاميان اصلــي و موتور محرکه مردم براي برونرفت از اين شرايط، نظرخواهــي شــود. احتمالا نگاه بــه اين نقدهاســت که صــداي شــکوريراد را در همايش مزبور درآورد.

بــه عنــوان احــزاب کشــور نميدانيم بايد چه کنيم

به گزارش ايســنا، شکوريراد در اين سخنراني با اشاره به ســخنراني روحاني در جمع مديران ارشد دولــت، گفت: کشــور در يک شــرايط بحراني قرار دارد و شــايد از انتخابات رياستجمهوري سال 9۶ يا چهبســا از زمان سرکارآمدن ترامپ و برنامههايي که او اعلام کرد، همه ميدانستند بحران فزايندهاي در ايران شکل خواهد گرفت.

شکوريراد ادامه داد: در برهههاي مختلف وقتي جمعيتهــاي سياســي دور هم جمــع و با بحران روبهرو ميشدند، سؤالي بارز شکل ميگرفت و همه از هم ميپرسيدند چه بايد کرد؟ اما امروز من در اين جمع نشنيدهام کســي بگويد، «چه بايد کرد؟» همه ميگويند «چه ميشــود ؟» ما فقط ايستادهايم ببينيم چه ميشود، چهبايدکردي در کار نيست.

او تأکيد کرد: ما به عنوان احزاب کشور نميدانيم بايد چه کنيم. عامليت و مســئوليت کجاســت؟ اگر بخواهيم تحليلي از شــرايط روز داشــته باشيم، بايد در جستوجوي اين پاســخها باشيم. از ما که کاري برنميآيد؛ در ايــن بحران، من به عنوان يک دبيرکل، فکر ميکنــم محلي از اِعراب نــدارم؛ فقط بايد دعا کنيم از اين بحران عبور کنيم و فشار کمتري به مردم وارد شود.

دبيــرکل حزب اتحــاد ملت افــزود: در خيابان خيلي از افراد احساس مســئوليت نميکنند و دور هم جمــع نميشــوند، گرچه ممکن اســت براي اعتراض دور يکديگر جمع شــوند که باز هم نوعي احساس مسئوليت محســوب ميشود، اما اين نوع اعتراض بــه دليــل ســازمانيافتهنبودن، ميتواند اعتراضي خطرناک باشد.

شــکوريراد با بيان اينکه اگر مســئوليت باشد، عامليتي نيز وجــود خواهد داشــت، گفت: در اين مملکــت نميدانيم بايد از چه کســي مســئوليت بخواهيــم. در خارج از کشــور و در نظام سياســي بينالملل، ســازمان ملل و نهادهاي ديگري وجود دارند، اما آنجا هم ميبينيم که همه نظام سياســي بينالملل، اقتدار لازم را ندارند.

او گفت: رئيسجمهور گفت ما ســه راه داريم؛ يا بايد تســليم شــويم، يا با هم دعوا و نهايتا از هم بپاشيم يا اينکه با هم يکي شويم و بايستيم. هر عقل سليمي دو راه اول را پيشــنهاد نميکند، اما اگر بنا باشد کنار هم باشيم و بايستيم، چگونه ميتوان اين فراينــد را آغاز کرد و به انجام رســاند؟ اين راهحل، لوازمي دارد. ايــن فعــال سياســي اضافه کــرد: بايــد افق انتظاراتمان را روشــن کنيم. اگر اين بحران ما را به شرايط نفــت در برابر غذا برســاند، ديگر قانون اساسي و کرامت انســاني و... کيلويــي چند؟ در چنين شــرايطي خواست افراطيــون داخلــي تأميــن ميشود.

حقشناس: حال جامعه ما خوب نيست

محمدجــواد حقشــناس هم در ســخنان خــود، روي نقدهايش را متوجه روحاني کــرد و گفــت: در روزهــاي نگرانکنندهاي در کشــور قرار داريم. چندماهي نيست که از وقايع ديماه گذشتيم که شــهرهاي کشــور از موجــي از اعتراضات عبور کردند و مردم، نظام و جوانان براي عبور بهسلامت از ايــن رويدادهــا هزينههايــي پرداخــت کردنــد. چندروزي است که شهر تهران نيز درگير اعتراضات عمومي در جايي که قلب اقتصاد بايد بهخوبي بتپد، شده است. وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اداره جامعه امروز ما خوب نيســت و نبودن اين حــال خوب هم آثار خــودش را دارد. در ايجاد اين نابسامانيها همه ما مسئول هستيم. اصلاحطلب، اصولگرا و مستقل، همگي مسئول هستيم.

او ادامــه داد: رأي ما بوده کــه آقاي روحاني را بر صندلي رياســتجمهوري نشــانده، قطعا بايد از ايشــان گلايه کنيم که خوب عمل نکرده اســت. او تأکيــد کرد: قطعــا حال جامعه ما خوب نيســت و نياز داريم که دور هم جمع شــده و خواســتههاي برحقمان را بگيريم. اگر رفتار ما درســت باشــد و بر اســاس مباني عمل کرده و به رأي مردم احترام گذاشــته شــود، همانطور که ۴۰ ســال اســت از بحرانها عبور کردهايم، ۴۰ ســال آينــده نيز از آنها عبــور خواهيم کرد. براي طي مســير صحيح راهي جــز تحزب و تقويــت احزاب نداريــم. حداقل بايد پنج، شــش حزب قدرتمند در کشور داشته باشيم. حقشــناس در پايان گفــت: همه بايــد براي حل مسائل کشــور و جامعه دلهره داشــته باشيم و به يکديگر احترام بگذاريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.