مراجعه فزاينده مردم به دستگاه قضائي نشاندهنده اعتماد است

Shargh - - سياست -

ايسنا: رئيس قوه قضائيه در مراسم تجديدميثاق با امــام راحل )ره( گفــت: «اگر ما ملحــوظ بداريم مواردي مثل نزديکشدن به عدالت و حل خصومت بــه صورت عادلانــه را، از ابتداي انقلاب و تشــکيل نظام جمهوري اســلامي دســتگاه قضائي در ســير کمالي بوده، زماني ميزان مراجعه مردم به دســتگاه قضائي کمتر بود. الان بيش از ۱۶ ميليون پرونده وارد دســتگاه قضائي شده و تعداد قضات ۱۱ هزار قاضي اســت. رســيدگي توســعه پيدا کرده و نظارتهاي دســتگاه قضائي فراتر و موســعتر از ابتداي انقلاب شده است». لاريجاني افزود: «نفس مراجعه فزاينده مردم به دســتگاه قضائي نشاندهنده اعتماد است. نکته مهم اين اســت که معلوم ميشــود مردم به نحو عقلايي فکر ميکننــد، ميتوانند حقوق خود را اســتيفا کنند و مراجعه کنند. اگر واقعا اينطور باشد که برخي جاهلين داخلي و دشــمنان خارجي ادعا ميکنند مراجعه به دستگاه قضا کار لغوي بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.