با اجازه كدام مسئول در اصفهان مجوز كنسرت دادهايد؟

Shargh - - سياست -

انتخاب: حجتالاســلام سيدابوالحسن مهدوي، امامجمعــه موقــت اصفهان، با اشــاره به اختلاط دختر و پســر، رقص و نوازندگي در مراسمي در روز شــهادت حضرت حمــزه )ع( در کــوه صفه گفت: امضاي کدام عالم را براي برگزاري چنين جلســاتي داريــد؟ آيا انتظار داريد خطيب جمعه از تذکر چنين مســائلي کوتاه بيايد. بايد بگويم که اين فکر را از سر خود بيرون کنيد. شــادي يعنــي موفقيت تيم ملي فوتبال ايران که به آنها تبريک ميگوييم. مســئولي که در اصفهان مجوز دهها کنسرت را صادر کرده، از کدام عالم اجازه گرفته اســت. ما با کنسرت مخالف نيســتيم، بلکه با موســيقي که تحريککننده و گناه اســت و اختلاطــي کــه در آن رخ ميدهد مخالف هســتيم، اما با شادي مخالف نيستيم، چراکه دين با شادي مخالفت نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.