متأسفانه از تريبونهاي رسمي ناكارآمدي دولت مطرح ميشود

Shargh - - سياست -

فارس: محمدرضا باهنر، دبيرکل جامعه اسلامي مهندســين، گفت: اگر دولت و مجلس مستقر موفق نشوند، به معناي پيروزي حزب و جناح رقيب نيست، بلکه خطاي نظام صورت گرفته اســت. متأســفانه تريبونهاي رســمي نظــام که از خزانــه بيتالمال اســتفاده ميکنند، امروز ناکارآمدي دولت را مطرح ميکنند؛ بهعنوان فعال سياســي بارها اعلام کردهام که رقابتها بايد به انتخابات محدود شود. متأسفانه در کشــور ما در استقرار احزاب بزرگ خلأ وجود دارد و برخي از نردبان مردم براي انتخابات بالا ميروند و بعد از انتخابات کاري با مردم ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.