رونمايي از كتاب خاطرات استاد طباطبايي

Shargh - - سياست -

جماران: مراســم رونمايي از مجموعه دو جلدي خاطرات حجتالاسلام ســيد مهدي طباطبايي)ره( با عنــوان «اخلاق و مبارزه» با حضــور يادگار امام و جمعــي از اســتادان و صاحبنظران در حســينيه جماران برگزار شد. علي داستاني، سرپرست معاونت پژوهشي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(، درباره اين کتاب گفت: حاصل قريب به 7۰ ســاعت مصاحبه که به صورت تصويري ثبت و ضبط شــده و ســاعتها کار تدوين بهدست متخصصان مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، اين کتاب است. استاد با بياني ســاده خاطــرات خود را بيــان کردند که با رعايت امانت و استانداردها به چاپ رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.