كشور در شرايط خاصي قرار دارد

Shargh - - سياست -

اســماعيل جبارزاده، معاون سياســي وزير کشــور: در شرايطي که نتانياهو يک روز براي وضعيت آب ايران و روز ديگر با روپاييزدن درباره کشورمان صحبت ميکند و اينکه کشــور با مسائل اقتصادي مختلفي مواجه اســت، بنابراين بايد وارد کار شــده و با عملياتيکردن اقدامات خود، هم در مقابل اقدامات نتانياهو ايستاد و هم براي برونرفت کشور از مسائل پيشرو راهکارهايي انديشيد. امروز با توجه به اينکه کشور در شــرايط خاصي قرار دارد، احزاب و سياســيوني که دل در گرو انقلاب و مردم دارند بايد بيشتر از گذشته فعاليت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.