احزاب درباره وضعيت فعلي كشور بحث كنند

Shargh - - سياست -

جواد اطاعت، عضو شــوراي مرکزي حزب اعتماد ملي: در شــرايط فعلي که کشــور با مشکلات مختلف اقتصادي، از جمله گراني مواجه اســت، احزاب بايــد بهجاي اينکه جلســاتي با موضوعــات تحزب در کشــور برگزار کنند، موضوع اقتصاد و وضعيت فعلي کشور را به بحث ميگذاشتند و با تشکيل جلساتي با حضور جامعهشناسان، اقتصاددانان و کارشناســان براي وضعيت فعلي کشــور راهکارهايي ميانديشيدند. احــزاب بايد پاي خود را مقداري فراتر از مباحث نظري بگذارند و براي اقدامات عملي گام بردارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.