زني كه شوهرش را به زندان بفرستد ديگر از آن مرد براي آن زن، شوهر درنميآيد

Shargh - - سياست -

تسنيم: حجتالاســلام صادقي، معاون فرهنگي قوهقضائيه، در ســومين همايش تجليل از اســتادان و فعالان حقــوق، در خلال انتقادات خود از فراواني مجازات حبس در قوانين کشورمان، به لايحه مقابله با خشــونت عليه زنان اشــارهاي کــرد و دراينباره گفت: «اين لايحــه از دولت بــه قوهقضائيه آمده و متأســفانه در دهها مورد در آن مجازات حبس ديده شده است. او با اشاره به اينکه ظاهر اين لايحه براي حمايت از حقوق زنان است، گفت: «اما متأسفانه در باطن بزرگترين ضربه را بــه زن و خانواده ميزند». حجتالاســلام صادقي دراينباره افــزود: «زني که شوهرش را به زندان بفرســتد، ديگر از آن مرد براي آن زن، شــوهر درنميآيد و زن بايد صابون طلاق را به جانش بزند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.