دغدغه و مشکلات مردم براي سپاه پراهميت است

Shargh - - سياست -

ايلنا: سخنگو و مسئول روابطعمومي کل سپاه با بيان اينکه مردم با سپاه رابطه عميق و ژرف دارند، گفت: اقدامات سازنده ســپاه در طول چندينسال گذشــته در مناطق محروم و حاشيهنشــين کشور قابلتوجه بوده و ســپاه بههيچوجه نميتواند در برابر اين مســائل بيتفاوت باشــد، چراکه دغدغه و مشــکلات مردم براي ســپاه پراهميت اســت. سردار رمضان شــريف ادامه داد: در حقيقت سپاه مردميترين نهاد اســت که در کنــار مردم و براي مــردم گام برميدارد و حمايت از مســتضعفان و مظلومــان را يک وظيفه اساســي بر خود ميداند کــه به همين دليل نياز اســت براي تحقق اهداف موردنظر در ايــن زمينه برنامههاي منســجمي با مسئولان و دستگاههاي اجرائي داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.