روحاني مرد بحران نيست

Shargh - - سياست -

انتخاب: ياسر هاشميرفسنجاني با تأکيد بر اينکه «امروز کشــور به يك مدير بحــران نياز دارد»، گفت: جاي مرد بحرانها واقعا خالي اســت. ياسر هاشمي با بيان ايــن مطلب که «از بعد از تصميم ترامپ يك مديريــت بحران که توان پيشبينــي دقيقي از آينده داشته باشد، لازم است»، گفت: آقاي روحاني با تمام زحمات و خدماتي که براي کشور داشته، مرد بحران نيســت. او تأکيد کرد: فعلا بايد از مردم خواست در بحران به نظام کمك کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.