بازتاب

Shargh - - سياست -

پاسخ روابطعمومی شرکت بهرهبرداری راهآهن شــهری تهــران و حومه:

بــا ســلام، احتراما ضمن عذرخواهی از اين مســافر گرامی به اطلاع میرساند قبل از هر ســخن بر اين باوريم که کاملا حق با ايشان اســت. دستفروشــی در مترو به يک معضل بزرگ تبديل و موجب ســلب آســايش مســافران گرامی شده است. واقعيت اين اســت که دستفروشی در مترو به سليقه مســافران برمیگردد که اجازه دهند آيا مترو يک محــل امن برای تردد آنها باقی بماند يا به يک مرکز خريد ســرپايی تبديل شود؟ اگر مسافران محتــرم از دستفروشــان خريــد نکنند، ايــن افراد قطارهــای مترو را به عنوان محلهای کســب خود انتخاب نمیکنند و در نتيجه آرامش در فضای مترو برقرار خواهد شــد. لازم به توضيح است که شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه در راستای رسالت خود در جهت تأمين امنيت مسافران محترم در طول سفر اقدام به پخش پيامهای بازدارنده از طريق پيج ايستگاهها، پخش فيلمهای آموزشی مضرات خريد از دستفروشــان در مانيتورهای داخل ايســتگاهها و قطارهــا و نصــب بنرهای آموزش شــهروندی در ايســتگاهها نمــوده و برای حل اين مشــکل نيازمند همراهی ســازمانهای متولی و همياری مســافران محترم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.