تغييرات در تيم اقتصادي دولت در روزهاي آينده رقم ميخورد

Shargh - - اقتصاد -

عضــو کميســيون صنايــع و معــادن مجلــس شــوراي اســلامي از تغييرات در تيم اقتصادي دولت در روزهــاي آينــده خبــر داد و گفــت: ســودجويان بــهزودي رســوا ميشــوند و ثبــات ارزي قطعــا به بــازار بازميگردد. به گــزارش تســنيم، رمضانعلي ســبحانيفر با اشــاره به خروج آمريــکا از برجام به عنوان عاملي براي بيثباتي نرخ ارز در کشــور گفت: «بيثباتي ارز از آنجا شــروع شــد که آمريکا از برجام خارج شــد و ســتاد جنگــي را در خزانــهداري خود تشکيل داد ». وي افزود : «دشمنان با رصد دقيق، حتي اگر يک کالا با افزايش قيمت مواجه بود، در بوق و کرنا کردند و عمليات رواني انجام گرفت». ســبحانيفر با بيان اينکه آمريکا ميخواست با کوبيدن بر طبل گراني مردم ما را به خيابانها بکشــاند، افزود : «دشــمن اين مســير را براي ما طراحي کرده بود و متأسفانه در اين عمليات موفق شد، اما خوشبختانه دولت و مجلس وارد عمل شده و اقدام کردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.