همکاری موردتی آآمریمکاریایکمناصبرافکرمدنشهنتد؛ریان نفت ایران

Shargh - - ديپلماسي -

بــا بالاگرفتن رایزنی خریــداران نفتی ایران، به نظر میرســد آمریکا نیز به ســمت یافتن راهحلهایی پیش میرود. درحالیکه چنــد روز پیش مقامات آمریکایــی خبر داده بودند که اجــرای تحریم خریداران نفت ایــران از تاریخ چهارم نوامبر )13 آبان( اجرائی میشــود، روز گذشته یک مقام دیگر گفته که واشنگتن با کشورهایی که میزان واردات نفت خود از ایران را کاهش دهند، بر سر تحریمها «به طور موردی» همکاری خواهد کرد.

به نوشــته بیبیسی، یک مقام ارشــد وزارت امور خارجه آمریکا که خواسته ناشناس باقی بماند، به خبرگزاری رویترز گفته: «ما بر همکاری با کشورهایی که نفت خام ایران را وارد میکنند، تمرکز داریم تا هر تعداد آنها را که ممکن اســت مجاب کنیم تا روز چهــارم نوامبر خرید نفت از ایران را به صفر برســانند. ما آمادهایم با کشــورهایی که واردات خود را کاهش بدهند بهطور موردی همکاری کنیم.»

این اخبار در حالی ردوبدل میشــود که ژاپــن، کرهجنوبی و هند در حال رایزنی با واشنگتن برای معافیت از تحریمها هستند. سخنگویان دولت در ژاپن و کرهجنوبــی تأیید کردهاند که در حال مذاکره با آمریکا برای کســب معافیت از تحریمهای نفتی ایران هســتند. اما هند بهعنوان دومین خریدار نفتی ایران شــرایط دیگری را تجربه میکند. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در مأموریتی ســهروزه تلاش کرده اســت تا دهلی نــو را از ادامه خرید نفت ایران منصرف کند. هیلی که حتی با نارندرا مودی، رئیسجمهوری این کشور، ملاقات کرده، جزء یکی از اطرافیان ترامپ در اجرای سیاســتهای ضدایرانی است. همچنین قرار بوده وزیران خارجه هند و آمریکا نیز با هم ملاقاتی داشته باشند که واشنگتن برای دومینبار در ماههای مختلف این نشست را لغو کرد. قرار بود این مذاکرات با محورهای متعددی ازجمله تجارت، فروش تسلیحاتی و تحریمها علیه ایران و روسیه انجام شود.

امــا هیلی تلاش کرد تــا با همه قــوا تصمیم واشــنگتن را اجرائی کند. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه در گزارشی که از دهلی نو منتشر شده، از دور جدیدی از فشــارهای آمریکا بر دولت هند خبر داد. هند نیز یکی از خریداران اصلی نفت ایران به شمار میآید. بنا بر این گزارش، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در ســازمان ملل، از هند خواســته است در مناســبات اقتصادی خود با ایران تجدیدنظر کند و به واردات نفت از این کشور پایان دهد.

به گزارش ایسنا، سفیر آمریکا در سازمان ملل درعینحال تأکید کرده است کــه آمریکا میداند که هند قادر به تغییر مناســبات خود بــا ایران در یک روز نیســت. نیکی هیلی بااینحال تصریح کرده اســت که هند باید به آینده خود بیندیشــد. وی گفته بهعنوان یک دوست من فکر میکنم که هند باید تصمیم بگیرد که آیا ایران همان کشــوری اســت که هند مایل به ادامه همکاریهای اقتصادی با آن اســت. به گزارش دویچهوله، ســفیر آمریکا در ســازمان ملل در حقیقت از هند خواسته اســت تا بین همکاری اقتصادی با ایران یا آمریکا تصمیم بگیرد. راویش کومار، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، پس از سفر نیکــی هیلی به دهلی بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ایران و هند تأکید کــرده و گفته بود: او ]نیکی هیلی[ نظر خــود را درباره ایران دارد و ما نیز نظر خود را درباره ایران داریم؛ نظری که کاملا روشن است.

هند علاوهبراین اعلام کرده اســت که برای تأمین نیازهای خود به انرژی و تضمین تداوم آن، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بعــد از خروج آمریــکا از برجام، هنــد اعلام کرده بــود که فقط به تحریمهای ســازمان ملل پایبند اســت. وزیر خارجه ایران بعد از خروج آمریکا از برجام همراه با یک هیئت اقتصادی و نفتی به هند سفر کرد تا از ادامه همکاری هند با تهران اطمینــان یابد، اما مقامات آمریکایی نیز رایزنیهای خود را افزایش دادند؛ نظیر سفر نیکی هیلی به هند.

آمریکا به دنبال این اســت که با اجــرای تحریمهای اقتصادی علیه ایران، منابع مالــی حاصل از صادرات نفــت ایران را قطع کنــد و درآمدهای ارزی کشــور را بهطــور قابل ملاحظهای کاهــش دهد. به گزارش ایســنا بهنقل از شــبکه دویچهوله، یک مقام آمریکایی نیز در روزهای گذشــته از تلاش دولت کشــورش برای متقاعدکردن خریداران بزرگ نفت ایران به توقف این واردات خبر داد و گفت که واشنگتن از ژاپن و کرهجنوبی خواسته است تا از ماه نوامبر خرید نفت از ایران را متوقف کنند. واشــنگتن تــا روز چهارم نوامبر )13 آبان( به واردکنندگان نفت ایران فرصت داده اســت تا بــرای نفت خود جایگزینی بیابند. بخش اعظم صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی است. کشورهای چین، هند، ژاپن و کرهجنوبی بزرگترین خریداران نفت ایران در آســیا به شمار میروند. همچنین ایران یکی از تأمینکنندگان اصلی نیازهای نفتی هند است و در بین صادرکنندگان نفت به هند در ردیف سوم قرار دارد.

در ایــن حال، وزیر امورخارجــه ترکیه نیز گفت که آنــکارا به خاطر دیگر کشــورها روابط تجاریاش با ایران را قطع نمیکند. به گزارش ایسنا بهنقل از خبرگزاری رویترز، مولود چاووشاوغلــو، وزیر امورخارجه ترکیه، در گفتوگو با شــبکه انتیوی تأکید کرد که این کشور به خاطر دیگران روابط تجاریاش با ایران را متوقــف نخواهد کرد. چاووشاوغلو در ادامه گفت: اگر تصمیمات آمریکا در راستای صلح و ثبات باشد، ما از آن حمایت خواهیم کرد اما مجبور نیســتیم از هر تصمیمی پیروی کنیم. متحدبودن به این معنی نیســت که هر تصمیمی را لغت به لغت دنبال کنیم. ایران یک همســایه خوب اســت و ما روابط تجاری داریم. قصد ما این نیست که روابط تجاریمان با ایران را به این دلیل که کشورهای دیگر به ما گفتهاند، قطع کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.