آینه

Shargh - - ديپلماسي -

جنگ نرم آمریکا با عنصر «جوانان» محمد اســماعیلی:

در پیام و سخنرانیهای چند ســال اخیر مقامات آمریکایی دو واژه «جوانان ایران» خودنمایــی میکنــد؛ کلیــدواژهای که پیــش از این بهندرت از سوی غربیها مورد استفاده قرار میگرفت و نشــاندهنده این مسئله اســت که رویارویی روانی آنها با جامعه ایرانی از عناصر جدیدی بهره میگیرد و وارد فاز جدیدی شده است. مقامات ایالات متحده تــلاش میکنند تا با بهرهگیری از ادبیات نرم و بهزعم خود پافشاری روی نقاط مشترک خود با جوان ایرانی، این باور را در ســطحی از جوانان کشورمان به وجود بیاورند که عامل دشمنیهای این کشور «سیاستهای نظام اســلامی» و هــدف «ضربهزدن بــه حاکمیت سیاســی» و نه «منافع مردمی» اســت. آمریکاییها تلاش میکنند تا به پرســشهای وسوسهکننده نظیر اینکه «درآمدهای ایران به جای آنکه صرف اشتغال شــود به کدام کشور ســرازیر میشــود؟»، در سطح نخست «خود را حامی مردم ایران» معرفی و «عامل تحریمهای ضدانســانی را سیاســتهای حاکمیت اســلامی» و در ادامه «دوقطبــی حاکمیت–مردم» را وارد فاز اجرائی کننــد. آمریکاییها... جوان ایرانی را در ابهــام نســبتبه کارآمدی نظــام، تردید درباره ســودمندبودن انقلابیگــری در سیاســت خارجه و حمایت از جنبشهــای آزادیبخش ملی مخاطب قرار میدهد تا موجبات استحاله فکری–روانی جوان ایرانی را فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.