آرامش شكننده در جنوب

Shargh - - جهان -

رئیسجمهوري روســیه از خروج شــماري از تجهیزات و نیروهاي نظامي این کشــور از سوریه در روزهــاي اخیر خبــر داد. به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاري اســپوتنیک، ولادیمیــر پوتین، رئیسجمهوري روســیه که در جمــع گروهي از فارغالتحصیلان دانشــگاههاي نظامي در کرملین به ســخنراني پرداخت، گفت: در چند روز گذشته 1۳ جنگنــده، 14 بالگرد و هــزارو 140 نظامي ما از ســوریه خارج شــدهاند. او در ادامه تصریح کرد: همه ایــن افــراد داراي تجربه هســتند و آزمون نبرد را با موفقیت پشــت ســر گذاشــتهاند. پوتین خطاب به فارغالتحصیلان نظامي کشورش اظهار کرد: شــما و همــکاران نظاميتان بایــد از تجربه آنها براي آمــوزش نیروهاي نظامــي و عملیاتي در خاک روســیه اســتفاده کامل داشــته باشید. رئیسجمهوري روسیه در این سخنراني همچنین دربــاره افزایش درآمــد نیروهــاي نظامي و حل برخي از مشــکلات اجتماعي آنها متعهد شد. او گفت: دولت تضمینهاي اجتماعي براي نیروهاي نظامي، افســران و خانوادههاي آنها ایجاد خواهد کــرد. همچنین منابــع میداني در جنوب ســوریه از آرامش شــکننده در این منطقــه بعد از توافق آتشبس میان مخالفان موســوم به «ارتش آزاد سوریه» با هیئت روسیه خبر دادند. منابع میداني اعــلام کردند: هیئــت روســیه از گروههاي ارتش آزاد خواســته از گذرگاه مرزي نصیب عقبنشیني کرده و ســلاح خود را به طور کامل تحویل دهند. در مقابــل نیز بمباران هوایي و عملیات نظامي در استان درعا در جنوب سوریه متوقف میشود. این شــروط که براي همه گروههاي تروریستي غیر از تحریرالشام )جبهه النصره سابق( و داعش است، شامل تحویل همه ســلاحهاي سبک و سنگین و تســویه وضعیت همه افراد مسلح است. تحویل مرزهاي مشترک ســوریه و اردن به طور کامل به دولت سوریه و عقبنشیني گروههاي مسلح از آن از دیگر شروط است.

طبــق گزارشها جنــوب ســوریه در روزهاي گذشــته شــاهد فرار غیرنظامیان به خاطر تشدید حملات هوایــي در درعا بوده اســت. به گزارش خبرگزاري رسمي ســوریه «سانا»، نیروهاي ارتش سوریه حمله تروریســتها علیه مرکز نظامي در اطراف روســتاي «جبا» در حومه شرقي «قنیطره» را دفع کردنــد و کنترل دو شــهرک در درعا را در دســت گرفتند. این منبع نظامــي همچنین اعلام کرد: این بازپسگیري پس از نابودي شمار زیادي از تروریستهاي «جبهه النصره» و انهدام تجهیزات و تسلیحاتشــان و نیز مصــادره مقادیر زیادي از ســلاح و مهمات ازجملــه تانــک و خودروهاي نظامي این عناصر محقق شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.