شكست لايحه مهاجرتی قانونگذاران جمهوریخواه

Shargh - - جهان -

مجلــس نماینــدگان ایالاتمتحــده آخریــن لایحــه مهاجرتــی جمهوریخواهــان را بــا اکثریــت آرا رد کــرد تا بحــران پیچیده ســالیان قانونگذاران آمریکایی حلنشــده باقی بماند. این لایحه که پس از هفتهها مذاکره میان قانونگذاران جمهوریخواه عرضه شد، بهراحتی و با ۳01 رأی مخالف در مقابل 121 رأی موافق رد شد. در این رأیگیری تمامی نمایندگان دموکرات همراه دهها نماینده محافظهکار جمهوریخواه دیگر به این لایحه کــه در آن توانایی کافی در مقابله با مهاجــرت غیرقانونی نمیدیدند، رأی مخالف دادند. این لایحه که بــا مصالحه جمهوریخواهان محافظهکار و معتدل تنظیم شــده بود، بودجه دونالد ترامپ برای ساخت دیوار مرزی را تأمیــن و مهاجرتهای قانونی را محدود میکرد. این لایحه همچنین تلاش میکرد اقدام دولت در جداســازی خانوادههای مهاجران را متوقف کند و از سوی دیگر میتوانست مسیر شهروندی را برای برخی مهاجران جوان هموار کند که از آنها بهعنوان «رؤیاپردازان» یاد میشد. هفته گذشته هم مجلس نمایندگان آمریکا طرح مهاجرتی دیگری را رد کرد که حتی از لایحه کنونی هم محافظهکارانهتر بود. بســیاری از اهداف مهاجرتی دونالد ترامپ در این لایحه وجود داشت، اما رئیسجمهوری آمریکا رغبت چندانی به این لایحه نشــان نداد. او روز جمعه به جمهوریخواهان گفته بود تا بعد از انتخابات میــاندورهای «وقت خود را بر ســر لایحه مهاجرتی هــدر ندهند». ترامپ گفته بود لایحه جمهوریخواهان شــانس کمی برای عبور از مجلس سنا دارد. بااینحال او روز چهارشــنبه پیام کاملا متفاوتی در توییتر خود نوشت: «جمهوریخواهــان مجلس نمایندگان باید لایحه را تصویب کنند حتی اگر در مجلس سنا رد شود». درحالیکه لایحه قانونگذاران جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکایی به بنبست رسیده، پلیس کنگره آمریکا حدود 5۷5 نفر را که در اعتراض به سیاســتهای ضدمهاجرتی «دونالد ترامپ،» رئیسجمهور آمریکا، مقابل ســاختمان مجلس سنا تظاهرات کرده بودند، دســتگیر کرد. با وجود تغییر عقیده ترامپ درباره مسئله جداسازی کودکان مهاجران غیرقانونی از خانوادههایشان، سیاست مهاجرتی «تحمل صفر » در آمریکا همچنان جنجالبرانگیز اســت. در همین راستا شماری از گروههای فمینیســتی روز پنجشــنبه مردم را به تظاهرات در واشنگتن دعوت کردند. تظاهراتی نیز قرار است شنبه برگزار شود. پنجشنبه صدها زن در ساختمان اجرائی سنا فریاد اعتراض ســر دادند. این اعتراضها در نهایت با بازداشت دهها نفر از این زنان پایان یافت. این زنان پیش از تجمع در ساختمان سنا در خیابانهای واشنگتن تظاهرات کرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.