دیدار هلسینکی؛ کارت برنده پوتین

رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا رودررو با یکدیگر گفتوگو میکنند

Shargh - - جهان - منبع: نیویورکتایمز

ملاقــات با رقبــا و دشــمنان با هدف روشنشــدن اختلافها و تلاش براي حلوفصل مناقشــهها براي هر رئیسجمهــور ایالات متحده امري ضروري اســت؛ اما دیدار پیشروي دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤســاي جمهور ایالات متحده و روســیه، در فنلاند نکتهاي براي نگراني غرب دارد: این دو، یک روح هستند در دو بدن.

شــاید تصور اولیه این باشد که ترامپ در گفتوگوي محرمانــه خود بــا رئیسجمهــور اقتدارگراي روســیه برخــي نگرانيهاي متحــدان نزدیک خــود را با پوتین در میــان خواهد گذاشــت. حمله به اوکراین و اشــغال کریمه از سوي حکومت روســیه که اعمال تحریمهای بینالمللي علیه روســیه را در پي داشــت؛ ازجمله این نگرانيهــا خواهد بــود؛ اما ترامپ قبــلا موضع خود را دراینباره روشــن کرد. او در نشســت اخیر سران گروه ۷ در کبک کانادا به همتایان خود گفت شــبهجزیره کریمه متعلق به روســیه است؛ چراکه مردم آن به زبان روسي صحبــت ميکنند. البته این نکته را هــم نباید فراموش کرد که مشــاوران و نزدیکان ترامپ قبل از آغاز رســمي دوره ریاستجمهوري او وعده لغو برخي تحریمها علیه مســکو را به مقامهاي روسي داده بودند. برخي نیز امید دارند تا رئیسجمهور ایالات متحده در این دیدار که چند روز بعد از نشست رهبران ناتو در بروکسل انجام ميشود، به پوتین گوشزد کند که در ناتو با جبههاي متحد روبهرو است و نميتواند شکافي در آن ایجاد کند؛ اما کیست که نداند ترامپ بارها تهدید بــه تجدیدنظر رابطه آمریکا و ناتو کرده و در تازهترین موضعگیري نیز در نشست گروه۷ گفته بود که «ناتــو به اندازه پیمان تجارت آزاد آمریکاي شــمال )نفتا( ناکارآمد و منســوخ است ». ترامپ تهدید کرده که در صورت موافقتنکردن کانادا و مکزیک براي مذاکره مجدد بر ســر پیمان نفتا، ایــالات متحده را از آن خارج خواهد کرد. رئیسجمهور آمریکا در قبال ناتو هم رویکردي مشابه دارد و با انتقاد از اینکه دیگر اعضاي ناتو تعهد خود براي تأمین هزینههــاي دفاعي ناتو را انجام نميدهند، هشــدار داده که در صــورت ادامه این روند واشنگتن در روابط خود با ناتو تجدیدنظر خواهد کرد.

مطمئنا رئیسجمهــور آمریکا در ملاقات با پوتین به این نکته نیز اشاره نخواهد کرد که حتي افراد منسوببه او در سرویسهاي اطلاعاتي آمریکا به وضوح باور دارند که شــخص پوتین با هــدف ضربهزدن بــه دموکراتها و پیروزي ترامپ، در انتخابات ریاســتجمهوري ســال 2016 مداخلــه کرده و همچنان به تلاشهاي خود براي تضعیف دموکراســي در آمریکا ادامــه ميدهد. ترامپ علاقهاي ندارد تا مداخله روســیه در انتخابات آمریکا را پررنگ کند و هفته پیش نیز توییت کرده بود «روسیه باز هــم تأکید ميکند که در انتخابات ریاســتجمهوري ما مداخله نکرده اســت». اما ترامپ در ایــن دیدار باز هم پیروزي پوتین در انتخابات ســؤالبرانگیز اخیر روســیه را تبریــک خواهد گفت؛ همانطور کــه در ماه مارس و برخلاف توصیه مشاورانش چنین کاري کرد. ترامپ حتي با پیشنهاد بازگرداندن روسیه به گروه ۷ شگفتي رسانهها را برانگیخته بود. روسیه در سال 2014 و در پي حمله به اوکراین از گروه 8 اخراج شد.

رویکردهاي ترامپ علیه متحدان اروپایي و نیز تمایل شخصي رئیسجمهور ایالات متحده براي بهبود رابطه با پوتیــن اصليترین عوامل نگراني غــرب درباره دیدار پیشروي ترامپ و پوتین به شمار ميآید.

بــا نگاهي بــه کارنامــه رؤســاي جمهور پیشــین ایــالات متحده تردیدي نیســت که نميتــوان ترامپ را رئیسجمهــوري متعارف دانســت. او هیچگونه اعتقاد قلبي به حضــور ایالات متحده در اتحادیهها و ائتلافها نــدارد و بــاور دارد کــه بيثباتيهاي دائمــي ميتواند براي کشــورش یک مزیت باشــد. تنشهایي که از زمان رويکارآمدن ترامپ میان واشــنگتن و متحدانش ایجاد شده، بدونشک خشــنودي پوتین را در پي داشته است. هدف رئیسجمهور روسیه این است که در جبهه غرب شــکاف ایجاد کنــد و نفوذ روســیه را در مناطقي مانند خاورمیانه، بالکان و کشــورهاي حــوزه بالتیک افزایش دهد. رئیسجمهور ایالات متحده همچنین تمایل خود را درباره لغــو یکجانبه تحریمهایي کــه در پي حمله روسیه به اوکراین و انضمام کریمه به خاک روسیه علیه مسکو اعمال شده، نشان داده است. درصورتيکه ترامپ این تمایل خود را عملي کند، خشــم متحــدان اروپایي واشــنگتن برانگیخته خواهد شــد. اروپایيهــا با وجود تحمــل هزینههاي زیاد، حاضر شــدند در اعمال تحریم علیه روســیه با ایالات متحده همراه شــوند؛ اما اکنون ترامپ ميخواهد آنها را دور بزند.

لغــو مانورهاي نظامــي ایالات متحده با مشــارکت همسایگان غرب روسیه و خارجکردن نظامیان آمریکایي از این کشــورها نیز از دیگر اقداماتي اســت که رضایت پوتین و خشم اروپا را برميانگیزد.

دیگر موضوع مناقشــهبرانگیز ســوریه است. ترامپ بهتازگی ابراز تمایــل کرده که نیروهــاي آمریکایي را از ســوریه خارج کند و این اقدام ميتواند ســوریه را بیش از گذشــته و در روزهایي که مذاکرات سیاسي با هدایت روســیه در جریان است، در کنترل بشــار اسد و مسکو و تهران، دو متحــد کلیدياش قرار دهــد. باوجوداین آیا ميتوان انتظاري از توافق در نشســت هلسینکي داشته باشــیم؟ شــاید بتوان درباره رقابت موشــکي روسیه و ایــالات متحده امیدوار به حصول توافــق بود. ترامپ و پوتین راحتتر از رؤساي جمهور پیشین آمریکا و روسیه ميتوانند براي جلوگیري از شدتیافتن رقابت هستهاي با هم همکاري کنند. پیمان استارت در سال 2021 منقضي ميشــود و مذاکره بر سر تمدید آن در دستور کار خواهد بــود. موضوع دیگر هم که انتظار مــيرود توافقي اولیه بر ســر آن حاصل شــود، محدودکردن برد موشکهاي بالستیک و کروز دو کشور از 500 تا حداکثر پنجهزارو 500 کیلومتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.