حمله به دفتر روزنامه «كاپيتال گزت» آمريكا

Shargh - - جهان -

حمله مســلحانه بــه دفتر روزنامــه «کاپیتال گزت» شــهر آناپولیــس ایالــت مریلنــد آمریکا دستکم پنج کشــته و دو زخمي بر جاي گذاشته اســت. پلیس مرد مهاجم را دستگیر کرده است. بــه گزارش بيبيســي، هویت یا انگیــزه مهاجم اعلام نشــده؛ امــا پلیس ميگوید کــه او یک مرد سفیدپوســت سیوچندساله ســاکن مریلند است که تحت بازجویي قرار دارد. به گفته ســخنگوي پلیس، در این تیراندازي که بعدازظهر پنجشنبه به وقت محلي رخ داد، چندین نفر زخمي شــدهاند. یکــي از افــراد هیئت تحریریــه ایــن روزنامه در توییتر نوشــته است: «یک تیرانداز به دفتر من آمد و چندیــن نفر را زیر آتش گرفت. چند نفر کشــته شــدهاند». پلیس اســامي قربانیان را اعلام کرده اســت. یکي از آنان دستیار ســردبیر روزنامه بوده است. فیل دیویس، یکي از خبرنگاران این روزنامه، پس از خروج از ســاختمان در توییتر نوشت، فرد تیرانداز پس از شلیک به در شیشهاي دفتر، شروع به تیراندازي به ســمت کارکنان کرده است. او در توییت دیگري ادامه داد: «هیچچیز ترســناکتر از این نیست که درحاليکه زیر میزت هستي، بشنوي کــه عدهاي تیر خوردهاند و بعد از آن بشــنوي که تیرانداز دارد دوباره تفنگش را پر ميکند».

یک منبع پلیس به شــبکه ســيبياس آمریکا گفت که مهاجم کارت شناســایي به همراه ندارد و به نوک انگشتهایش آسیب وارد کرده بود تا از طریق اثر انگشت شناسایي نشود. پلیس ميگوید روزنامــه کاپیتال گــزت بهتازگی در شــبکههاي اجتماعــي بــه طــور جــدي تهدیــد شــده بود. بلافاصله پس از انتشــار این خبــر، دونالد ترامپ، رئیسجمهــوري آمریکا، در توییتر نوشــت درباره حادثه به او گزارش شــده و ســپس با قربانیان و خانوادههاي آنان ابراز همدردي کرد.

«کاپیتــال گــزت» از روزنامههــاي قدیمــي آمریکاست. پلیس، ساختمان دفتر این روزنامه را پــس از این حمله تخلیه کرد و از جمعیت حاضر در اطراف ساختمان خواست از منطقه دور شوند. همچنین در پي این حمله، پلیس در شهر نیویورک به طور احتیاطي شماري مأمور را بیرون ساختمان روزنامه نیویورکتایمز مســتقر کرد. لاري هوگان، فرمانــدار ایالــت مریلند، در توییتر نوشــت از این اتفاق یکه خورده اســت: «من از اتفاق غمانگیزي که در آناپولیس افتاد، کاملا بهتزده شدهام».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.