مهدی فخیمزاده در ایرانمهر تهران

Shargh - - هنر - گروه هنر:

حــال عمومی مهدی فخیــمزاده که در تصادف دو موتورســیکلت بر سر صحنه فیلم «مشت آخر» دچار آســیبدیدگی از ناحیه ســر و گردن و لگن شــده بود، روبهبهبودی است. مهدی فخیمزاده، بازیگر و کارگردان تئاتر، ســینما و تلویزیون عصر چهارشــنبه ششــم تیر پس از تصادف از ناحیه لگن، ســر و گردن و زیر چانه دچار مصدومیت شــدید شــد و به بیمارستان طالقانی چالوس انتقال یافت. این نویسنده و کارگردان پس از انتقال به بیمارستان توسط تیم پزشکی متشکل از متخصصــان و جراحان رشــتههای تخصصی طب اورژانس، گوش و حلق و بینی و ســروگردن، ارتوپدی، جراحــی عمومــی، جراحی مغز و اعصــاب، داخلی و قلــب و عروق تحــت درمان تخصصی قــرار گرفت و درحالحاضــر نیــز در بخش مراقبتهــای ویژه تحت درمان است. خالدی، ســخنگوی اورژانس، با تأکید بر اینکه 50 درصد خطر رفع شــده، گفت: در افراد عادی سطح هوشیاری 15 است که در آقای فخیمزاده به 13 رسیده و ما طبق پروتکلهای درمانی، از ایشان در بخش مراقبتهای ویــژه، مراقبت میکنیــم. خالدی تصریح کرد: برای تمام مصدومان ســوانح رانندگی 24 ساعت اول را بحرانی در نظر میگیریم. اگر شــرایط ایشان بهتر شد و قابلیت انتقال داشــتند، ایشان را به تهران منتقل میکنیم و در غیر این صورت منتظر نظر پزشک معالج ایشان میمانیم. همچنین سیدحامد حسینی، تهیهکننده فیلم سینمایی «مشت آخر»، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به آخریــن وضعیت درمانی مهدی فخیــمزاده گفت: خوشبختانه با لطف خدا و تاش پزشکان روند بهبودی مهدی فخیمزاده بهخوبی طی میشــود و ظهر امروز با تشــخیص پزشکان دستگاهها از وی قطع شده است. او ادامه داد: فخیــمزاده هماکنون به هوش آمده و در هوشیاری بهســر میبرد و ضریب هوشیاری او به عدد 13 رسیده است و حتی میتواند تکلم و گفتوگو کند. حســینی ادامه داد: من به بالیــن وی رفتم و با او چند کامی صحبت کردم. هرچند همچنان بنا به تشخیص پزشــکان در ICU قرار دارد، امــا تیم معالج اعام کرد درصورتیکه رونــد بهبودی همینگونه ادامه داشــته باشد، میتوان او را در روزهای آینده به بخش عمومی منتقل کرد. در آخرین خبر رئیس بیمارســتان طالقانی چالوس اعام کــرد با تثبیت وضعیت، ایــن کارگردان ســاعت دو بامــداد پنجشــنبه برای دریافــت خدمات پزشکی فوق تخصصی به بیمارســتان ایرانمهر تهران منتقل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.