بازگشت به خانه شهرام شکوهی

Shargh - - هنر -

خواننــده آلبــوم «تا نفــس هســت» در حالی از بیمارستان مرخص شــد که قرار است 20 تیر در سالن میاد نمایشــگاه بینالمللی تهــران روی صحنه برود. شــهرام شــکوهی بعد حمله قلبی که دوشنبهشــب )چهارم تیر( بر اثر هیجان ناشــی از بازی تیمهای ملی فوتبال ایــران و پرتغال داشــت، دیروز از بیمارســتان مرخص شد. سپهر بیگلری، مشاور هنری این خواننده، دربــاره او بــه هنرآنایــن، گفــت: همانطورکه همه میدانیــد بهخاطر اســترس بالا برای بــازی این اتفاق افتاد. شهرام بافاصله به بیمارستان منتقل و بهخاطر وخامت شرایطش بستری شد. یکسری آزمایش روی او صــورت گرفت و بعد از ویزیت پزشــک متخصص، برای اطمینان بیشتر از سامت کامل، قرار شد چند روز بیشتر در بیمارستان تحت نظر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.