شبی با عبدی در شبکه نسیم

Shargh - - هنر -

گــروه هنر: برنامه «شــبی با عبدی» از جمعهشــب هشــت تیر ساعت 21 از شبکه نســیم پخش شد. برنامه «شــبی با عبدی» با محوریت اکبر عبدی پخش میشود. این مجموعه یک بخش نمایشی دارد و با محوریت خود اکبر عبدی و آثارش و کاراکترهایی که بازی کرده اســت تولید میشود. بخشی از برنامه که محمدحسین لطیفی کارگردانی آن را بر عهده دارد نیز بهصورت گفتوگومحور اســت و میهمانانی که در ســریال یا مجموعهای با اکبر عبــدی همبازی بودهاند به برنامه دعوت میشــوند و او درباره آن آثار حرف میزند و بهنوعی خاطرهبازی شکل میگیرد. وجــه تمایز مهم برنامه «شــبی با عبدی» این اســت که او چندیــن کاراکتر دارد. او هــم خودش بازی میکند هم با همبازیاش و هم با مردمی که در استودیو حضور دارند همبازی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.