ا فرحستترااجعدعلماهزدولتدروحرا نيقم

آيتالله سيد جعفر كريمی: كمک به رئيسجمهوری از نماز و روزه واجبتر است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: رئیس دفتــر رئیسجمهوری آخر هفتــه خود را در قم گذراند تا به دیدار مراجع تقلید برود. محمود واعظی کــه به نمایندگی از دولت به قــم رفته بود، در این ســفر با آیــات عظام آیتالله نوریهمدانــی، آیــتالله مکارمشــیرازی، آیتالله علویگرگانی، آیتالله سبحانی، آیتالله سیدجعفر کریمی، آیتالله شــبیریزنجانی، آیــتالله امینی و همچنین حجتالاسلام شهرستانی نماینده آیتالله سیستانی و حجتالاسلام ســعیدی، تولیت آستان حضرت فاطمــه معصومه)س(، دیدار کــرد. او با

ابلاغ سلام رئیسجمهوری به مراجع تقلید، با آنان درباره مسائل جاری کشور گفتوگو کرد. به گزارش ایســنا، آیــتالله نوریهمدانی عصر پنجشــنبه در دیدار رئیس دفتر رئیسجمهوری، گفت: «از دولت میخواهم با توجه به ضرورت مراقبت از وضعیت معیشــت و زندگی عامه مردم، با نظارت و اشــراف دقیــق با گرانی مقابله کنــد. مجموعه نظام، دولت و قوه قضائیه و ســایر دســتگاهها باید با کسانی که در نظــام اقتصادی اخلال میکنند، برخورد و آنان را مجازات کند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.