یاسين رامين 11 تير محاکمه میشود

Shargh - - سياست -

پرونده ياســين رامين، برای رسيدگی در اختيار شعبه ۱۰58 دادگاه کيفــری کارکنان دولت قــرار دارد. او فرزند ارشــد محمدعلی رامين، معاون مطبوعاتی و اطلاعرســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم و مشــاور مطبوعاتی محمــود احمدینژاد در دولت نهم اســت. پيش از اين، دو جلســه دادگاه با حضور متهــم، وکيلمدافع متهم و نماينده حقوقی هلالاحمر برگزار شده است. شاکی، جمعيت هلالاحمر جمهوری اسلامی ايران است. به گزارش «تسنيم»، با توجه به انتصاب ميرحامد خانی بهعنوان معاون حقوقی سازمان تدارکات پزشکی هلالاحمر، او در جلسه سوم بهعنوان نماينده حقوقی شاکی، در دادگاه حضور خواهد يافت. ياســين رامين در دوره احمدینژاد، در سمتهای بالای هلالاحمر مشغول به کار شده بود.

ماجرا چه بود

اواخر مرداد ســال 95 بود که رســانهها از بازداشت ياسين رامين، پسر محمدعلی رامين و همسر مهناز افشار، بازيگر سينما، خبر دادند. چند روز پس از انتشار اين خبر، عباس جعفریدولتآبادی، دادستان عمومــی و انقلاب تهــران، از صدور قرار وثيقــه ۲9 ميلياردتومانی و بازداشت متهم شرکت رشد، وابســته به سازمان هلالاحمر خبر داد و گفت: «اين پرونده با اعلام شکايت هلالاحمر در دادسرای کارکنان دولت تحت رســيدگی اســت و بازپرس برای متهم قــرار وثيقه ۲9 ميلياردتومانــی صادر کــرده که متهم بهلحاظ عجــز از توديع وثيقه به زندان معرفی شــده اســت». محمدعلی نجفی، مشاور اقتصادی وقت رئيسجمهور دهم، شهريور سال 95 در همين ارتباط گفته بود: «موردی نيز اخيرا مطرح شــد که پســر يکی از مســئولان دولت قبل ]ياســين رامين، فرزند محمدعلی رامين[، شرکتی ايجاد کرد و واردات بخــش خاص، مهــم وگرانقيمتی از داروهــا را بهصورت انحصاری در دســت گرفت و داروهايی تقلبی يا بــا کيفيتی پايين وارد میکرد و سالها مردم از آن استفاده میکردند. امروز مشخص شده که چندين ميليارد دلار از اين طريق عايد جوانی شــده که بــا يکی از خانمهای هنرپيشه ازدواج و يکی از املاکش را که چندده ميليارد تومان ارزش داشــته بهعنوان مهريه تقديم خانم کرده است. اين موارد و مواردی از اين نوع فســادهای اقتصادی اســت که در کشــور فقط آثار منفی اقتصادی نداشته، بلکه در حال نابودی اخلاق در مملکت بود و ذيل چتر تحريمها، انزوا و عدم تعامل با دنيا در ارکان مختلف نظام رسوخ کرده و به فســادی نهادينهشده در کشــور دامن میزد و مردم انتظار داشتند اين وضع تغيير کند.»

وکيل ياســين راميــن در جواب به ايــن اتهامات واکنش نشــان داد. او در گفتوگــو بــا «خبرآنلايــن» با تکذيب موضــوع واردات شيرخشــکهای فاســد، گفت که موضوع اين پرونــده يک اختلاف حســاب بين شرکت موکلش و هلالاحمر اســت که مبلغ آن کمتر از يک ميليون دلار اســت و بخش اعظمی از مدارک و اسناد مربوط بــه اين موضوع از آلمان واصل شــده و تنها بخــش کوچکی باقی مانده که مستلزم حضور نماينده هلالاحمر در آلمان و بررسی دفاتر حسابرسی است. ۱۲ اسفند 95 و پس از هفت ماه بازداشت که علت آن عجز از توديع وثيقه ۲9 ميلياردتومانی عنوان شــده بود، ياســين رامين از بازداشت آزاد شد. پرونده رامين پس از صدور کيفرخواست برای رســيدگی به شــعبه ۱۰58 دادگاه کارکنان دولت ارسال شده است. رئيس جمعيت هلالاحمر از صدور حکم اين پرونده در هفته آتی خبر داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.