نـکتـه

Shargh - - سياست -

حقشناس: وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اداره جامعه امروز ما خوب نيست و نبودن اين حال خوب هم آثار خودش را دارد. در ايجاد اين نابسامانيها همه ما مسئول هستيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.