نـکتـه

Shargh - - سياست -

شکوريراد : کشور در يک شرايط بحراني قرار دارد و شايد از انتخابات ۹۶ يا چهبسا از سرکارآمدن ترامپ و برنامههاي او، همه ميدانستند بحران فزايندهاي در ايران شکل خواهد گرفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.